Åtgärder för en älgförvaltning i balans

alg

Den svenska älgstammen ska hålla en hög kvalitet samtidigt som skador i skog och trafik orsakade av älg måste minska. Därför presenterar Naturvårdsverket idag åtgärder för att utveckla älgförvaltningen för regeringen. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Skogsstyrelsen konkretisera riksdagens mål för älgförvaltningen samt att utvärdera måluppfyllelsen i älgförvaltningsplanerna.

– Det är angeläget att minska betesskadorna i skogen. Med de åtgärder vi tagit fram i samarbete med Skogsstyrelsen och nu presenterar för regeringen kommer vi längre än vi gjort hittills för att uppnå en bra balans i älgförvaltningen, menar Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger. – Utvärderingen och analysen visar att flera av målen i älgförvaltningsplanerna och riksdagens övergripande målsättningar inte uppnåtts. Viltskadorna har dessutom ökat under de senaste åren, säger Marcus C Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

– Avskjutningsmålen har inte uppnåtts och vi kan konstatera att det finns behov av uppföljning, planering och styrning på alla nivåer inom älgförvaltningen. Det har varit otydligt med roller och ansvarsfördelning vilket bland annat beror på att även riksdagens mål har varit otydliga och svåra att följa upp, säger vilthandläggare Carl-Johan Lindström på Naturvårdsverket. Naturvårdsverket presenterar i rapporten en inriktning för tydligare mål i älgförvaltningen som stöd för länsstyrelsernas och de lokala aktörernas arbete.

– Den lokala förvaltningen är nyckeln till en framgångsrik älgförvaltning med god måluppfyllelse. Förvaltningen måste ta hänsyn till allmänna intressen som bland annat älgjaktens olika värden, att motverka trafikolyckor med älg och skador på skog. Det är viktigt att vi har en älgstam i balans med betesresurserna. Antalet älgar ska vara anpassade till målsättningarna för skogens utveckling och den biologiska mångfalden. Markägare har också ett ansvar, fler markägare behöver föryngra med tall för att en balans ska uppnås, säger Carl-Johan Lindström. Naturvårdsverket planerar att med start 2019 årligen följa upp och analysera hur målen uppfyllts.

Källa: naturvårdsverket.se