Debatt om vapen och vapenlicenser

Polisen har under en längre tid försökt rubba ordningen kring vapenlicenser, i syfte att tillförskansa sig rätt att bedöma vapens lämplighet. Riksdagen bör tydliggöra att Polismyndighetens mandat endast är att bedöma sökandens lämplighet att inneha vapen, skriver Pia Clerté, dynamisk sportskytt. Sverige har sedan länge en ordnad piaansvarsuppdelning när det kommer till vapenlicenser. Polismyndigheten har att bedöma licensansökarens lämplighet att inneha vapen, skytteföreningen ansvarar för att sökt vapen lämpar sig för aktuell skyttegren och Naturvårdsverket (NVV) ansvarar för att sökt vapen lämpar sig för jakt.

Detta är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Denna ordning har dock polisen en längre tid aktivt försökt rubba i syfte att tillförskansa sig egen rätt att bedöma vapens lämplighet. Det har bland annat manifesterat sig genom en rad avslag på licensansökningar på felaktiga grunder. Tar vi modellen AR15 som jag tävlar med i dynamiskt gevär, så har till exempel Polismyndigheten avslagit vissa ansökningar med motiveringen att träffsäkerheten inte är tillräcklig och andra med motiveringen att träffsäkerheten är för hög. I samtliga fall som har gått till domstol har Polismyndigheten förlorat, men trots det fortsatt att avslå med hänvisning till oklart rättsläge.

Efter att många fall av Polismyndighetens aktivism hamnat i domstol, har nyligen två fall drivits ända till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). I det ena fallet vann en privatperson redan i Kammarrätten, men Polismyndigheten vägrade att acceptera domen och överklagade till stora kostnader för både skattebetalarna och privatpersonen. Domen i HFD den 2 juli som bekräftade att Polismyndigheten gjort fel när de nekade licens, innebär att sportskyttet i Sverige kan fortsätta på samma villkor som tidigare, då domstolen fastställt att skytteföreningarna är den instans som bestämmer vapnens lämplighet för sportskytte. Det andra fallet handlar om en ansökan om licens på ett av NVV godkänt jaktvapen och är inte avklarat ännu, då man väntar på prövningstillstånd. Men anmärkningsvärt är att Polismyndigheten i båda dessa fall ändrat sitt anförande ett flertal gånger inför rätten.

NVV har som en del av arbetet runt vapendirektivet gjort en konsekvensutredning om ändrade föreskrifter om jaktmedel. Det visar sig att i likhet med regeringens utredare, så vill NVV gå längre än direktivet i många fall och onödigt försvåra för landets jägare och sportskyttar. NVV konstaterar å ena sidan att ett skjutvapens ursprung eller utseende saknar relevans för huruvida det är lämpligt för jakt, men vill å andra sidan lämna över denna bedömning till Polismyndigheten. Ett mycket märkligt ställningstagande, då de fastslagit att dessa kriterier saknar relevans och snarare helt borde avfärdas som måttstock.

Om nu Naturvårdverket inte vill ha uppdraget så lägger man lämpligtvis detta på den nya viltvårdsmyndighet som riksdagen redan beslutat att införa, för det torde vara klarlagt att om man ger en myndighet som redan nu felaktigt driver enkla licensärenden till HFD ytterligare inflytande över licenshanteringen, så kommer det endast att resultera i ökade svårigheter och försämring av tillvaron för landets jägare och skyttar.

För att motverka Polismyndighetens tjänstemannaaktivism så uppmanar jag riksdagen att förkasta NVV:s förslag samt tydliggöra att Polismyndighetens mandat endast är att bedöma sökandens lämplighet att inneha vapen.

Skrivet av Pia Clerté
dynamisk sportskytt, trefaldig svensk mästarinna

Texten har tidigare varit publicerad i Svenska Dagbladet