Den torra sommaren har gynnat riporna

ripa

Årets inventering av ripor genomfördes i slutet av juli och i början av augusti av sex hundekipage i Lövhögsområdet och för andra året i rad har föryngringen varit bra. Detta tack vare en torr sommar och ett lågt predationstryck. Inventeringsområdet är beläget i den sydligaste delen av vår fjällkedja, närmare bestämt i gränsområdet mellan Särna i Dalarna och Lillhärdal i Härjedalen.

Resultatet visar att årets föryngring hos dalriporna i området var ungefär lika bra som förra året, preliminärt omkring 4,5 kycklingar per två vuxna ripor, vilket är vårt mest använda index på föryngringen. Inventering har skett vid samma tid i Lövhögen sen 2004 och under den 15-åriga perioden har det i genomsnitt varit 3,1 ungfåglar per två vuxna.

Vid toppföryngringen 2014 var detta index 5,5. Ett dåligt föryngrings år, som 2012, observerades knappt 1 ungfågel per två vuxna. Vid årets inventering konstaterades att många kullar var medelstora med 5–6 kycklingar men det fanns också stora kullar med upp till 11 kycklingar. Våren kom tidigt och flertalet kycklingar var ovanligt väl utvuxna. Andelen par som mist hela kullen var lägre än genomsnittet under inventeringsperioden.
Den främsta förklaringen till den goda föryngringen är att predationstrycket varit förhållandevis lågt till följd av en relativt god tillgång på den alternativa rovdjursfödan smågnagare. Vi har fångat sork under inventeringsveckan och kunnat konstatera att sorktillgången är ungefär lika stor som 2016, men betydligt lägre än det mycket goda föryngringsåret 2014.

Under innevarande år var snösmältningen tidig och som på andra håll i landet har det varit ovanligt torrt och varmt från maj till inventeringsperioden i månadsskiftet juli/augusti. Som vi kunde förvänta oss var kullarna mest frekventa i områdets mest fuktiga partier. Tillgången på viktig föda som blåbär, odon och kråkbär var ganska bra trots den torra sommaren.

Riptillgången inför jakten det gäller vuxna samt kycklingar per kvadratkilometer har sen 2004 varierat mellan knappt 5 till 25 ripor per km2 i Lövhögsområdet. Enligt ripforskaren Maria Hörnell Willebrands beräkningar fanns 2013 endast 4,8 ripor per km2 vid inventeringen i månadsskiftet juli/augusti. Det goda föryngringsåret 2014 var motsvarande värde nästan 4 gånger högre: 18,5 ripor per km2, och 2017 var det ännu högre: 22,5 ripor per km2.

Årets bedömning av riptätheten kommer om några veckor när Maria Hörnell Willebrand gjort statistiska analyser av materialet. Antalet observationer längs de drygt 13 mil linjer som inventerades var högre än de senaste åren vilket indikerar en högre täthet än 2017. Sammanfattningsvis kan konstateras att ripföryngringen 2018 är god och att flertalet kycklingar är väl utvuxna. Med tanke på att det finns en hel del medelstora och stora kullar finns utan tvivel goda möjligheter till en bra ripjakt i området.

Källa:  Svensk Jakt