Fakta om jordens klimat

klimat

Jordens klimat blir allt varmare och nu har FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett sedan 1900-talets mitt. Och fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur.

Klimatet har varierat naturligt i alla tider men den snabba förändring som sker nu är människans verk. Mätningar sedan 1800-talets andra hälft visar att medeltemperaturen har ökat med cirka en grad. Det är inte bara luften som värms upp utan även världshaven blir varmare och världens isar smälter.

Klimat är de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att vi måste följa temperaturens variationer under flera årtionden för att kunna avgöra hur klimatet förändras. Det räcker således inte med att titta på enstaka år.

Tydliga budskap från klimatforskningen
FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC utvärderar regelbundet kunskapsläget om klimatets förändring och panelen konstaterar bland annat att:

·        Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden ända sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren.

·        Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid. I första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning.

Källa: naturvardsverket.se där du kan läsa mer om klimatet