Frågan om ökad säljakt eller inte splittrar sälforskare

sal

Östersjöns sälar blir allt fler och nu är de så många att en grupp forskare vid Stockholms universitet anser sig ha belägg för att sälarna och skarven äter lika mycket Östersjöfisk i kustnära områden som yrkesfiskarna drar upp med sina nät. Detta har aktualiserat frågan om utökad säljakt i Östersjön. Vissa forskare menar att mer än fem gånger så många sälar måste skjutas. Östersjöns sälar har varit fredade länge. Under många år har de bara fått jagas av de enskild fiskare som kunnat visa att de ställt till stora problem för fisket genom att ta sönder nät och äta upp fångsten. Och endast om de befunnit sig mindre än 200 meter från fiskenäten.

Orsaken är att den svenska sälstammen varit hotad är att miljögifter i Östersjön höll under 1970- och 1980-talen på att utrota hela arten från den svenska havsfaunan. Idag är Östersjöns vatten betydligt renare och nu visar beräkningar att sälen återhämtat sig så mycket att stammen till och med, enligt vissa forskare, kan vara på väg att bli för stor.

Idag finns det cirka 60 000 sälar i Östersjön. Och det medför inte bara utmaningar för enskilda yrkesfiskare vars nät blir vittjade. Ny forskning vid Stockholms universitet pekar dessutom på att den svenska sälen även kan bli ett hot mot hela yrkesfisket, om stammen tillåts fortsätta växa ohämmat.

På vissa håll hävdar man att dagens skyddsjakt på drygt 550 individer redan nu bör höjas till 3 000. Och regeringen utreder sedan flera år tillbaka möjligheten att införa licensjakt på säl.

Varken sälforskare eller Naturvårdsverket har några invändningar mot en utökad avskjutning. Fast något formellt beslut är inte på gång, om vare sig utökad skyddsjakt eller licensjakt.

Detta beror delvis på att länderna runt Östersjön har väldigt olika syn på säljakt och hur sälstammen ska förvaltas. Därför lär det bli svårt att enas om vilka regler som ska gälla. Men det är också osäkert om en mer generellt utökad avskjutning skulle ge någon effekt.

– Man kan redan idag få tillstånd till utökad skyddsjakt i ett område, om man fyllt sin kvot och fortfarande inte kommer till rätta med sina problem. Och någon risk för att sälen äter upp all fisk i Östersjön finns inte, förklarar Per Risberg som är handläggare på Naturvårdsverket.

För enligt Risberg är sälar intelligenta djur. Merparten av dem förstår att vittjande av yrkesfiskares nät är förknippat med vissa risker. Skyddsjakten bör därför inriktas på de individer som är mer riskbenägna och ser fiskenäten som dukade bord, om den ska få effekt. Och i arbetet med att ta fram sälsäkra fiskeredskap som pågår parallellt med skyddsjakten, måste människan hela tiden vara på tå.

– Sälar är smarta och nyfikna djur och de hittar hela tiden nya sätt att vittja yrkesfiskarnas redskap. Så det gäller att alltid ligga steget före, menar Per Risberg. Då det främst är enstaka, särskilt påhittiga, sälar som försörjer sig på att stjäla yrkesfiskarnas fångster, tror Per Risberg inte att en ökad allmän tillgång på fisk i Östersjön genom en minskning av det totala sälbeståndet skulle hjälpa de fiskare som får sin fångst stulen. Han ser heller inte sälen som något större hot mot fiskbeståndet.

– När det blir brist på en sorts fisk byter sälen matsedel, till en annan slags fisk, och om det uppstår en allmän brist på föda minskar sälbeståndet naturligt, genom exempelvis dålig ungöverlevnad. Det kan dessutom vara svårt att avgöra om fiskbeståndet går upp eller ner i förhållande till hur många sälar som finns i ett visst område. Hur stort fiskbeståndet är beror på flera olika faktorer. Att det ökar eller minskar kan ha många anledningar, säger Per Risberg.

Källa: norrkopingnews.se