Hur står det till med den svenska älgförvaltningen?

alg

Naturvårdsverket (NV) presenterade igår sin uppföljning av den nuvarande älgförvaltningen. Jägarnas Riksförbunds (JRF) representanter Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent samt Solveig Larsson, ordförande, tycker inte att det är någon munter bild som presenteras i rapporten vilket framgår av ett pressmeddelande.

Detta bland annat för att det konstateras i rapporten att flera av de mål som är satta för förvaltningen, som till exempel en älgstam i balans med foderresurserna och minskade trafikolyckor inte uppnås. De två representanterna från JRF menar att en viktig anledning till att dessa mål inte har nåtts är att avskjutningsplanerna inte uppfylls. Vidare anser de att det idag finns en otydlighet kring ansvarsfördelning och vilka roller de olika nivåerna inom älgförvaltningen har. Förvaltningen lider också brist på användbara styrmedel och de få som finns används inte i praktiken.

-Jägarnas Riksförbund (JRF) har länge påtalat bristerna med nuvarande förvaltning. Det har under lång tid varit känt att avskjutningsmålen inte nås och att skadorna i skogen samt trafikolyckorna ökar. Vi delar NVs syn på att det har saknats såväl planering, styrning samt uppföljning av de satta målen, detta till en hög kostnad som i stor utsträckning betalas av jägarna fortsätter Mikael Hultnäs.

De delar dock inte NVs slutsats att det behövs mera statlig styrning av förvaltningen utan snarare det motsatta. De önskar istället ökat lokalt inflytande där de lokala jägarna och markägarna ges möjlighet att i realiteten påverka sin situation.

-JRF tror tyvärr inte att det räcker att enbart se över nuvarande förvaltning och göra kosmetiska förändringar. Särskilt inte om de utgår från att ytterligare centralisera och byråkratisera förvaltningen. Vi är övertygade om att det behövs en total översyn av älgförvaltningen som utgår från de lokala förhållandena och där fokus bör ligga på att minska byråkratin. Vi tror att det endast är genom att i större utsträckning involvera människorna lokalt som det är möjligt att nå målen nationellt, avslutar Solveig Larsson.

Källa: jagarnasriksforbund.se