Ideella miljöorganisationer kan söka bidrag från Naturvårdsverket

utter

Naturvårdsverket utlyser medel till ideella miljöorganisationer. Förutsättningen är att regeringen fortsätter att ge dem rätt att fördela sådana bidrag.

Naturvårdsverket beslutar om fördelningen senast i mars 2019.

Vad ska bidraget användas till?
Bidrag kan ges för verksamhet nationellt eller för internationellt arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

Vem kan söka?
Svenska ideella miljöorganisationer kan söka bidrag om de enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata miljöskydds- och/eller naturvårdsintressen. I övrigt ska organisationen ha bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om bidrag, vara självständigt och demokratiskt uppbyggd, i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, samt i fråga om medlemskap vara öppen för alla människor.

Vissa organisationer kan ha andra juridiska personer som medlemmar. I sådana fall är det tillräckligt att en miljöorganisation som ingår i en sådan organisation har lägst 100 medlemmar.

En stiftelse kan också söka bidrag om kriterierna ovan uppfylls, om stiftelsen är öppen för insyn i verksamheten samt om stiftarna är demokratiskt uppbyggda organisationer och/eller har en bred förankring i samhället.

Bidrag beviljas inte till kommunala samverkansorganisationer med mera.

Utvärderingskriterier
Vid bedömning av ansökan tar Naturvårdsverket bland annat hänsyn till:

·        behörighet att söka

·        samverkan med andra aktörer

·        effekt på miljömålsarbetet och

·        i vilken utsträckning verksamheten kan öka medvetenheten om miljömålen och hur vi kan nå dessa.

Källa: naturvardsverket.se där du även hittar mer information samt ansökningsblanketter