En analys som Skogsstyrelsen gjort visar att tallskogen minskar kraftigt i stora delar av södra Sverige. I den nya ungskogen som nu växer upp är andelen tall bara en tredjedel jämfört med i den äldre skogen. I vissa län i Götaland saknas tallen nästan helt i den nya skogen och det ökar därmed risken betydligt för fler skador på skogen skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Det här är första gången vi kan visa så tydliga siffror när det gäller den pågående omdaningen av skogslandskapet. Trots att vi varnat för denna utveckling ser situationen fortfarande allvarlig ut i Götaland och Svealand där den yngre tallen nästan är utrotad i vissa län. Vi behöver nu ta ett helhetsgrepp om detta för att inte skadorna på skogen ska öka, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.


Tallen är en viktig foderkälla för älgen och det innebär därmed att den källan sinar och resulterar i ett högre betestryck på de ungtallar som finns kvar. Betesskadorna orsakar årligen miljardförluster för skogsbruket och kan bidra till att skogsägaren väljer gran före tall när ny skog planteras.

– Orsakerna till skillnader mellan den äldre och yngre skogen kan vara flera men särskilt oroade är vi av att tallskogen minskar på grund av ett hårt viltbete. Markägares rädsla att få sin skog uppäten bidrar till att fler väljer att föryngra med gran. Alltför många som kämpar med att behålla tallen får se den uppäten av älg och andra hjortdjur, säger Christer Kalen.

I norra Sverige råder andra förhållanden. Där indikerar data snarare på den omvända situationen, nämligen att andelen tallskogar är högre i ungskogen än i den äldre skogen. Trots det finns även där stora problem med betesskador.
Källa: skogsstyrelsen.se