Rekommendationer från Jägareförbundet till Jägarna inför hösten 2018 års älgjakt

alg

Med hänsyn till det torra väder som varit under sommaren bör vi vara uppmärksamma på de djur vi ska jaga under hösten.

Klövviltet drabbas hårt av vädret och älgen får värmestress redan vid 15 grader och detta gör att hjärtfrekvensen ökar och älgen gör av med mer energi. Vädret påverkar också växtligheten som viltet ska tillgodogöra sig och fodrets kvalitet påverkar i sin tur hur mycket viltet måste äta. De som påverkas mest är kalvar, kalvförande ko, små och dåligt utvecklade ungdjur och äldre individer. Vuxna individer som tjurar och icke kalvförande kor klarar sig bättre.

Ett år som detta kan vi förmoda att kalvarna inte fått den utveckling som normalt sker. Tillväxten påverkas av både kvalitén och tillgången på kons mjölk samt andelen örter och näringsinnehåll. Som jägare och i vår roll som förvaltare måste vi därför vara oerhört lyhörda för hur det ser ut i skog och mark samt vilket status viltet har. Vädret har förmodligen påverkat årets avkommor negativt så vi måste vara beredda på att snabbt justera avskjutningsplaner och skötselplaner.

Detta innebär givetvis inte att allt är fritt utan att man bör vara extra noga med vilka djur som fälls. Spara produktiva djur och styra över jakten på små och svaga individer.

Målsättningen för älgstammen, inom de olika Älgförvaltningsområden samt Älgskötselområden, ska inte äventyras utan kvarstår, att vinterstammen ska hållas på den nivå som är överenskommet.

Årets extrema väderlek är inget som varken vår natur eller vårt vilt varit utsatt för under de senaste hundra åren vilket innebär att vi måste hantera detta på ett bra och handlingskraftigt sätt. Därför är det viktigt att hålla dialogen levande i jaktlagen, älgskötselområden och förvaltningsområden för att vi skall få en så bra förvaltning av älgstammen vi kan.

För att öka kunskapen om vädrets effekter på viltet är det extra viktigt att hjälpa till med att samla in och rapportera älgobs och slaktvikter i Viltdata.

Uppmaningen är att man inom älgskötselområden och älgjaktsområden har årets situation med i planeringen och utför beskattningen under årets älgjakt enligt den, samt sedan gör en avstämning så snart det är lämpligt och möjligt.

Vi rekommenderar jaktlagen till en snabb rapportering av samtliga observationer till Viltdata, om möjligt senast kl. 20:00 varje jaktdagskväll. Och om älgobsen och älgskötselområdenas rapporter visar på förändringar som föranleder förändrad avskjutning är det viktigt att man reviderar älgskötselplanen, dels för årets förvaltning, dels för kommande års förvaltning.

Vidare är det extremt viktigt att en aktiv och kvalitativ viltvård bedrivs!

Styrelsen för Jägareförbundet Jönköpings Län