Så används Viltvårdsfonden

 

Alla som jagar i Sverige ska betala viltvårdsavgiften. Avgifterna samlas i Viltvårdsfonden och regeringen delar varje år ut pengar till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård.

Viltvårdsavgiften tillkom år 1938 och är en fastställd avgift som samtliga jägare ska betala varje år. Avgifterna samlas in av Naturvårdsverket och bildar Viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet. För närvarande är viltvårdsavgiften 300 kronor per jaktår, vilket omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

Så används viltvårdsavgiften
Viltvårdsavgiften ska användas för att ”främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen”. Vilda däggdjur och fåglar ska enligt lagen ”vårdas i syfte att bevara landets viltbestånd och främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna”.

Viltvården avser samtliga arter av däggdjur och fåglar, men viltvårdsavgift betalas bara av den som jagar.

Fördelningen 2017
Det är regeringen som varje år delar ut pengar ur viltvårdsfonden till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård. En stor del av medlen går till jägarorganisationerna. Därtill får Naturvårdsverket medel för att driva Jägarregistret och för viltforskningsprogrammet.

Svenska Jägareförbundet – 52,2 miljoner kronor
Svenska Jägareförbundet får varje år pengar ur viltvårdsfonden för sitt arbete med det så kallade Jakt- och viltvårdsuppdraget att leda delar av den praktiska jakten och viltvården genom exempelvis

·        Övergripande information

·        Information om praktisk jakt och förvaltning av viltarter

·        Viltövervakning

·        Älgförvaltning

·        Vilt och trafik

·        Yrkesmässig utbildning

 

Naturvårdsverket – 25,1 miljoner kronor
För 2017 fick Naturvårdsverket 6,7 miljoner kronor för driften av register över jaktkort och jägarexamen, samt 18 miljoner kronor för 2017 till finansiering av viltforskning, enligt ett särskilt forskningsprogram. Syftet med forskningen är att bidra med kunskap för en hållbar förvaltning av vilt. Dessutom har 400 000 kronor betalats ut till Naturhistoriska Riksmuseet via Naturvårdsverket för deras forskning kring sälpopulationernas hälsostatus. Naturhistoriska Riksmuseet använder delar av medlen som ersättning till jägare som lämnar in sälar för undersökning.

 

Fördelade medel ur viltvårdsfonden 2017

Svenska Jägareförbundet
52,2 mkr
Jägarnas Riksförbund
7,5 mkr
Naturvårdsverket
25,1 mkr
Länsstyrelser
0,4 mkr
Statens veterinärmedicinska anstalt
4,0 mkr
Svenska Naturskyddsföreningen
0,4 mkr

Övriga organisationer
Tidigare år har även Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet fått bidrag ur Viltvårdsfonden.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida.