SVA efterlyser prover från fallvilt och avmagrade djur som har symptom på hjärnskador.

Och som jägare kan du göra en viktig insats för hjortviltets framtida hälsa. Nu inleds nämligen en EU-finansierad övervakning av CWD i Sverige, Finland, Baltikum och Polen. Där syftet är att ta reda på om sjukdomen finns i de EU-länder som har älg eller ren, och i så fall var. Inom ramen för övervakningen ska åtminstone 6000 hjortdjur CWD-testas i varje land. Provtagningen ska spridas över ländernas hela yta och fördelas på frilevande och hägnade hjortdjur samt ren. Övervakningsprogrammet ska genomföras 2018 – 2020.

I Europa upptäcktes det första fallet av avmagringsjuka hos hjortvilt (CWD) för två år sedan då en vildren i Norge visade sig vara infekterad. CWD är en smittsam och dödlig prionsjukdom som drabbar hjortdjur. Den skadar djurets hjärna så pass att den inte längre klarar att föda sig. Om CWD får fäste i en region är det förmodligen omöjligt att på längre sikt hindra att sjukdomen sprider sig till andra områden.

– Jägare tillbringar mycket tid ute i naturen och har koll på sina marker och på så sätt kan sjuka djur upptäckas. Jägarna har dessutom kunskapen som krävs för att avliva dem, och att hantera hittade döda djur eftersom många jägare även arbetar med trafikeftersök. Insatser från Sveriges jägarkår är därmed av avgörande betydelse för chansen att upptäcka en eventuell CWD-förekomst på ett tidigt stadium, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen och biträdande statsveterinär vid SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

I Sverige ska EU-övervakningen av vilda hjortdjur omfatta totalt 2750 djur: älg, rådjur och kronhjort i alla delar av Sverige (se karta). SVA efterlyser därför prover från fallvilt (djur som hittas döda eller avlivas på grund av sjukdomssymptom), trafikdödade djur, samt djur som kasseras efter ordinarie jakt på grund av sjukdom. CWD utvecklas långsamt och finns därför i regel bara hos vuxna djur. De djur som provtas ska därför vara vuxna (minst 6 kindtänder i vardera underkäkshalva). De sjukdomssymptom som framför allt är intressanta hos levande djur är avmagring, tecken på hjärnskador som exempelvis vingliga rörelser och dreggling, ökad törst/urinering samt onormal oskygghet eller annat onormalt beteende.

Om du hittar eller fäller ett djur som stämmer in på beskrivningen kan du bidra till CWD-övervakningen genom att ta kontakt med Viltsektionen på SVA (rapporteravilt.sva.se eller telefon via SVA växel 018-67 40 00). Viltsektionen är behjälpliga med att bedöma om prov ska skickas in. Det kan bero på provets skick och antal prov som behövs för området djuret hittades i. Om prov sändas in skickar Viltsektionen en kartong (frakten betald) och den blankett som behövs för att rapportera in fyndet.

SVA kommer utföra samtliga CWD-tester och ansvarar för övervakningen av vilda hjortdjur. Jordbruksverket ansvarar för den delen av EU-övervakningen som rör hägnade och frilevande tamdjur. Den som ska omfatta 500 hägnade kronhjortar samt 2750 semi-domesticerade renar fördelade på landets 51 samebyar.

Dovhjort ingår inte i EU-övervakningen, men ska ändå provtas om man hittar levande djur som uppvisar tecken på CWD (avmagring, tecken på hjärnskador som exempelvis vingliga rörelser och dreggling, ökad törst/urinering samt onormal oskygghet eller annat onormalt beteende). Kontakta Viltsektionen på SVA som hjälper till med att bedöma om symptomen stämmer överens med CWD och djuret ska provtas.

CWD är en mycket ovanlig sjukdom i det inledande etableringsstadiet. Att hitta de CWD-infekterade djuren kan då liknas med att leta efter en nål i en höstack. EU-övervakningen, som omfattar ett relativt litet antal djur, inriktas därför på de djur som har störst risk att bära på CWD, det vill säga djur som uppvisar symptom som skulle kunna bero på CWD och djur som dör av andra orsaker än jakt. I Nordamerika har man sett att CWD är överrepresenterat hos djur som dödas i trafiken eller av rovdjur.

Källa: jagareforbundet.se där du kan få mer information om hur du som jägare kan bidra med prover till CWD-övervakningen

cwd