Svensk rovdjursförvaltning hotad av EU-kommissionens tolkningsförslag

bjorn

EU-kommissionen försöker stänga alla möjligheter för jakt på rovdjur. Och tack vare Svenska Jägareförbundets arbete i Bryssel har initiativet nu blivit känt. Därför har ordföranden Torbjörn Larsson och generalsekreteraren Bo Sköld skrivit ett skarpt brev till regeringen i vilket de förutsätter att regeringen agerar omgående och står upp för den svenska rovdjursförvaltningen. Nedan kan ni läsa brevet i sin helhet.

Svensk rovdjursförvaltning hotad av EU-kommissionens tolkningsförslag
– Svenska Jägareförbundet förutsätter att regeringen står upp för riksdagens beslut.

EU-kommissionen har lagt fram förslag att uppdatera sitt rådgivande dokument om strikt skyddade arter. Förslagen innehåller kraftigt restriktiva tolkningar av hur EU:s art- och habitatdirektiv ska tolkas av medlemsstaterna i fråga om beslut gällande strikt skyddade arter, till exempel björn, varg och lodjur. Förslagen som är omfattande riktar in sig specifikt mot de svenska och finska förvaltningsmodellerna. Även andra arter och den biologiska mångfalden kan påverkas negativt av förslaget. Frånvaron av konsekvensbeskrivning i förslagen är oroande.

Konsekvenserna för Sverige, om förslagen skulle antas, är att den rovdjurspolitik som riksdagen beslutat riskerar att inte kunna genomföras. Trots detta, valde Sveriges representanter på konsulteringsmötet för medlemsstaterna och intressegrupper som hölls i Bryssel den 30 oktober att inte vid tillfället ifrågasätta förslagen. Genom att inte opponera sig mot Kommissionens förslag lämnar regeringen ett tyst medgivande att man accepterar Kommissionens restriktiva linje, vilket strider mot riksdagens beslut på området samt domen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande licensjakt på varg av den 30 december 2016.

Regeringen riskerar därmed att omkullkasta nuvarande förutsättningar i svensk rovdjurspolitik som kan få långtgående konsekvenser och bakbinda förvaltningen för decennier framöver. Regeringen har dock fortfarande en möjlighet att klargöra den svenska hållningen. Men detta måste ske skyndsamt. Ytterligare skriftliga kommentarer på senaste utkastet kan inkomma innan den 20 november 2018.
Svenska Jägareförbundet förutsätter att regeringen försvarar den svenska rovdjursförvaltningen och de av riksdagen fattade besluten vars giltighet bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen.

Torbjörn Larsson             Bo Sköld
Ordförande                         Generalsekreterare
Svenska Jägareförbundet står beredd att bidra med en utförlig analys av de enskilda förslagen och dess konsekvenser samt skälen till varför de inte bör antas eller alternativt genomgå en substantiell revidering.

källa: jagareforbundet.se