I ett pressmeddelande skriver Jägarnas Riksförbund och svenskt skogsbruk, som är representerat av; LRF Skogsägarna, Sveaskog och Skogsindustrierna att de har nått en överenskommelse, där de har enats kring ett antal väsentliga punkter för att möjliggöra både ett lönsamt skogsbruk och jakt.

Övergripande punkter för överenskommelsen mellan Jägarnas Riksförbund och Svenskt Skogsbruk

  • Alla klövviltstammar ska vara av hög kvalitet och i balans med fodertillgången.
  • Klövvilttillgången måste anpassas till fodertillgången över stora delar av Sverige, genom högre avskjutning utifrån lokala förhållanden.
  • Mängden foder som är tillgängligt för viltet behöver öka inom många områden, i huvudsak genom att tallmarker föryngras med tall.
  • Acceptabel viltskada i skogsbruket innebär att minst 7 av 10 tallstammar, i medeltal inom ett älgförvaltningsområde, ska vara oskadade av vilt när träden växer ur betesfarlig höjd, ca 5 m.
  • Rönn, asp, sälg och ek ska ges möjlighet att öka i antal som kan utvecklas till vuxna träd.
  • Långa, allmänna jakttider utgör grunden i all viltförvaltning, men det kan i vissa fall finnas skäl att frångå den princip då uppföljning visar att det inte leder mot uppsatta mål.
  • Klövviltförvaltningen ska genomsyras av enkla regler och utgå från lokala förhållanden.

Källa: mynewsdesk.com