En farlig sjukdom har upptäckts hos vildsvin i närheten av Fagersta, där sju vildsvin redan har hittats döda. Afrikansk svinpest är ett allvarligt virus som påverkar vildsvin och grisar, och myndigheter arbetar nu febrilt för att begränsa spridningen.

Prov från ett dött vildsvin, som hittades strax sydost om Fagersta, har bekräftats smittat av Afrikansk svinpest. Denna sjukdom är känd för att vara skadlig för vildsvin och grisar, men den utgör ingen fara för människor eller andra djur. Det är ännu oklart hur smittan har nått Sverige.

Sedan den 25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i närheten av Fagersta. Ytterligare prover från ett annat vildsvin är på väg till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Myndigheterna arbetar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa spridningen av sjukdomen, och mer information kommer att tillhandahållas löpande.

– Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande situation, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

En av de första åtgärderna kommer att vara att myndigheter tillsammans med jägarorganisationerna kartlägger omfattningen av spridningen. Detta görs genom att leta efter döda vildsvin och använda kunskap om deras hemområden. Inom det drabbade området kommer allmänheten i början att hindras från att vistas där, inklusive aktiviteter som bärplockning, svampskörd, jakt, skogsarbete och andra friluftsaktiviteter. Smittan kan inte överföras till människor eller andra djur, men den kan spridas genom griskött eller genom att viruset förs in via skor, redskap eller fordon.

– I dagsläget vet vi inte hur smittan kommit in men det är ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa och vi utgår därför från att det har skett genom människor och inte vildsvin. Det sker just nu en omfattande smittspridning i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är vår nationella målsättning, säger Karl Ståhl på SVA.

Allmänheten och jägare i hela Sverige, särskilt i det drabbade området och i Västmanland, uppmanas nu att rapportera fynd av döda vildsvin till SVA via www.rapporteravilt.sva.se. Grishållare uppmanas också att öka sin biosäkerhet och kontakta veterinär om tecken på sjukdom eller ökad dödlighet uppträder.

 

Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som påverkar europeiska vildsvin och grisar med allvarliga symtom som feber, blödningar, vinglighet och minskad aptit. De drabbade djuren dör oftast inom en vecka. Det är viktigt att komma ihåg att sjukdomen inte utgör någon fara för människor och att den har funnits i Europa sedan 2007 och i EU sedan 2014.

 

Källa: SVA