Nu har Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet släppt preliminära expertbedömningar inför nästa års rödlista.

Läget för älgen graderats där som lite mer allvarligt. Älgbeståndet bedömdes i den senaste listan från 2015 att vara livskraftigt. Men i kommande lista kan den eventuellt komma att betecknas som nära hotat, näst intill sårbart.

”Trots att älgen uppenbarligen minskat kraftigt bedömer vi inte att det finns någon egentlig utdöenderisk, då älgstammens storlek är helt beroende av jakttrycket. Om jakttrycket minskar kommer älgstammen snabbt att öka”, lyder den preliminära bedömningen.

Experterna gör samma bedömning för skogsharen, vars population väntas minska. Läget för vargen graderas från sårbar till starkt hotad.

Däremot ser det lite bättre ut för uttern och kronhjorten, där bestånden bedöms som livskraftiga, i stället för nära hotade. Lodjursbeståndet däremot bedöms vara nära hotat, snarare än sårbart.

Källa: aftonbladet.se