All jakt på statens mark kan komma att upplåtas till samebyarna

Foto: iStock

I det arbete som pågår inom Renmarkskommittén kunde idag Svensk Jakt berätta att det inte bara är småviltsjakten som samebyarna får upplåtelserätten till utan det gäller all jakt vilket även inbegriper älgjakten.
”Någon rättsregel som anger att en jakträtt på grund av urminnes hävd skulle ta sikte på jakt efter en viss art snarare än på bruksrätten till marken som sådan har inte kunnat identifieras.”

I den promemoria som tjänstemännen inom Renmarkskommitténa nu skrivit fram så resonerar man sig fram till att det inte finns några juridiska skäl att skilja mellan småviltsjakten och älgjakt. Den slutsats man kommit fram till är att det inte går att begränsa jakten till en endaste art utan samebyarna borde ur ett juridiskt perspektiv även ha en rätt för upplåtelse av älgjakten.

När det gäller denna promemoria så ska frågan först diskuteras i expertgruppen inom kommittén. Däremot har inte politikerna ännu fått ta del av den 200 sidor långa promemorian. I promemorian slås det fast att alla samebyar på statens mark i Lappland ”…på goda grunder kan göra gällande motsvarande anspråk som Girjas sameby gjort och fått framgång med i Högsta domstolen. Staten bör med andra ord räkna med att dessa samebyar skulle få framgång i en tvist mot staten om ensamrätt till småviltsjakt och fiske.”

Renmarkskommitténs sekretariat slår även fast ”…att en jakträtt upparbetad av urminnes hävd inte är beroende av fauna utan innefattar allt vilt.”

Det totala antalet medlemmar i dagens samebyar är cirka 4 500 personer vilka med Renmarkskommitténs förslag kommer att sitta i särställning när det gäller all jaktupplåtelse inom statens marker i hela fjällområdet.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Och vad gör jägarförbundet i denna fråga. Inte mer än vad man gjorde inför Girjasdomen och det var inte mycket. Att sitta med i en sakkunnig grupp utan inflytande och insyn är som att coacha en hockeymatch från TV-soffan.

    När ska ni fatta alla jakt och sportfiskeförbund behöver samverka och driva frågan gemensamt. Driv frågan unisont samt skapa ett upprop och namninsamling från alla medlemmar i alla förbund, likväl som från lokala politiker samt lokala företagarföreningar i de samhällen som kommer drabbas av minskade intäkter.

Comments are closed.