Den 16 augusti öppnade viltvårdsfondens ansökningsperiod för bidragsår 2024. Ideella, riksomfattande organisationer har nu möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att främja viltvård eller genomföra liknande åtgärder förenliga med jaktlagens syfte.

Fram till den 29 september 2023 är det möjligt att ansöka om bidrag från viltvårdsfonden för 2024. Bidrag beviljas i enlighet med förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Organisationer som kan beviljas bidrag ska bland annat vara ideella, riksomfattande och ha bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan. Sökande ska ha en verksamhet som främjar jakt och annan viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen (SFS 1987:259), samt i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen.

Organisationsbidrag: Bidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå.

Verksamhetsbidrag: Bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och som är förenat med resultatkrav.

Ansökningarna kommer att bedömas stegvis, där först formaliakraven enligt förordningen kommer att prövas. Därefter följer en prövning om ansökningarna uppfyller syftet med bidraget. Om den som ansöker tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden, ska även redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av ansökan.

Beslut beräknas fattas i början av 2024.