Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att resultaten från årets inventering visar att det finns ungefär 1200 lodjur i Sverige. Populationen ligger fortfarande med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Naturvårdsverket kommer inom kort att fatta beslut i fråga om delegering av licensjakt på lodjur.
  –Antalet registrerade familjegrupper i Sverige är ungefär lika många som förra året, 257 familjegrupper i år och 262 förra året. Skillnaden ligger inom felmarginalen. Däremot är det en fortsatt minskning av lodjurspopulationen i nordligaste tredjedelen av landet, säger Andreas Zetterberg, chef för enheten för viltanalys på Naturvårdsverket.

Jämfört med förra året har antalet familjegrupper ökat i södra och mellersta förvaltningsområdet med 3 respektive 9,5 familjegrupper. I norra förvaltningsområdet har däremot antalet minskat med 15 familjegrupper. En liknande utveckling kunde konstateras förra året. Även då hade populationerna i södra och mellersta Sverige ökat medan antalet lodjur i norra Sverige minskat. Att jämföra inventeringsresultat mellan år bör dock göras med försiktighet eftersom förändringen sannolikt är en kombination av flera olika faktorer
Lodjur inventeras med samma metoder i Norge och Sverige. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.
källa: naturvardsverket.se