Jordbruksverket har vidtagit åtgärder för att begränsa spridningen av afrikansk svinpest genom att stängsla in ett definierat område där sjukdomen har konstaterats. Denna strategi är välbeprövad internationellt och syftar till att förhindra smittbärande vildsvin från att sprida sjukdomen till andra områden.

I en insats för att bekämpa afrikansk svinpest har Jordbruksverket nyligen beslutat att inrätta ett stängsel runt det drabbade området, som också kallas för ”kärnområdet”. Målet med denna åtgärd är att minska risken för att sjukdomen sprids vidare av vildsvin som är smittbärare och befinner sig inom området.

Internationell erfarenhet har visat att stängsling är en högst effektiv metod för att begränsa smittspridningen av afrikansk svinpest och på sikt möjliggöra utrotning av sjukdomen. Genom att hindra smittbärande vildsvin från att lämna kärnområdet, minskas också risken för att friska vildsvin utanför området ska komma in och smittas.

– Under de två veckor som gått sedan det första fallet av afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta kommun, har vi fokuserat på att kartlägga var de smittade djuren finns. Det har varit avgörande för att vi ska få en förståelse av hur utbredd smittan är. Nu vet vi tillräckligt mycket om smittans utbredning för att kunna fatta ett välgrundat beslut om vilket område som är effektivt att stängsla in, säger Jan Cedervärn, överdirektör och ordförande i Jordbruksverkets krisorganisation.

Jordbruksverket kommer att ta ansvar för alla kostnader relaterade till inköp av material, installation och löpande underhåll av stängslet. Detta projekt kommer att omfatta ett område på cirka 100 kvadratkilometer.

– Vi jobbar nu skyndsamt vidare med att fastställa exakt var stängslet ska vara och hur det ska utformas och vem som ska utföra arbetet. Vi kommer i den processen att föra en dialog med de markägare och boende som blir direkt berörda, säger Jan Cedervärn.

Under den här perioden kommer samma restriktioner som gäller i det instängda kärnområdet även att fortsätta gälla i den övriga delen av det smittade området, för att minska risken för ytterligare sjukdomsspridning. Jordbruksverket tar dessa åtgärder för att säkerställa att afrikansk svinpest inte sprids ytterligare och för att skydda den nationella djurhälsan.

 

Källa: Jordbruksverket