Regeringen har nu gett myndigheterna ett antal uppdrag inom det så kallade ”vildsvinspaketet”. Åtgärderna ska bland annat underlätta för jägarna att få avsättning för de vildsvin som skjuts. Subventionerad provtagning, aktiva insatser för att marknadsföra vildsvinsköttet och utreda ett system för spårbarhet är några av uppdragen.

Inom ramen för Livsmedelsstrategin har Regeringen presenterat sitt ”vildsvinspaket” som syftar till att ge jägarna bättre möjligheter att få avsättning för de vildsvin som skjuts, ett viktigt led i vildsvinsförvaltningen. Här följer de olika myndigheternas regeringsuppdrag för 2020 och 2021 i korthet.

Jordbruksverket ska

 • Främja vildsvinsköttet som livsmedel genom marknadsföring, information samt stärka arbetet mellan berörda parter i livsmedelskedjan.
 • Stödja vidareutvecklingen av Smittsäkrad besättning gris, som är namnet på ett smittskyddsprogram för att stärka tamgrisbesättningarnas skydd mot främst afrikansk svinpest.
 • Verka för mer vildsvinskött i offentliga måltider, verket ska sätta av medel för åtgärder som bidrar till att mer vildsvinskött når den offentliga sektorn.

Livsmedelsverket ska

 • Utreda system för subventioner av kostnader för trikinanalyser, cesiumprover och hantering av riskavfall (destruktion av vildsvin som innehåller trikiner eller har högre cesiumhalt än 1500 Bq per kilo kött).
 • Uppdatera vägledningar för jägares direkta leveranser av vildsvinskött och primärprodukter av vildsvin. Ny vägledning ska även tas fram för kommunala kontrollmyndigheter och länsstyrelser, här ingår även utbildning för kontrollmyndigheterna.
 • Informera företag om den nya lagstiftningen och de nya vägledningarna gällande små mängder av vildsvin, till exempel lokala detaljhandelsanläggningar som hanterar vilt.
 • Stödja uppdateringen av branschriktlinjerna för vilthanteringsanläggningar och ta fram nya för detaljhandelsanläggningarna.

Länsstyrelserna ska

 • Anpassa Primör för jägare, Länsstyrelsen i Kronobergs län ska anpassa IT-systemet för primärproducenter (Primör) för att även inkludera jägares små leveranser av vildsvinskött till konsumenter.
 • Kartlägga befintliga uppsamlingscentraler som kan användas för tillfällig förvaring av fällda vilt i väntan på transport till vilthanteringsanläggning.
 • Revidera regionala förvaltningsplaner för vildsvin utifrån den nyligen reviderade nationella planen från Naturvårdsverket.
 • Få jägare att ansluta sig till Primör och se till att registret hålls uppdaterat, för detta ansvarar Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ska

 • Utreda ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött inom ramen för livsmedelsstrategin.

Källa: regeringen.se