Ett forskningsprojekt där man samlat in tusentals spillningsprover från älg konstaterar nu att bärriset kan vara en viktig faktor för att minska älgens betestryck på tall. Konkurrensen från mindre hjortvilt tvingar älgen att beta högre upp.

Forskningsprojektet Beyond moose – inte bara älg, har bedrivits av forskare vid SLU. Tusentals spillningsprover har samlats in från Västerbotten och Sörmland och analyserats. Stora mängder bärris återfanns i spillningen, forskarna har dock kunnat konstatera att när andelen mindre hjortvilt ökade (och således det totala betestrycket) så betas bärriset ned till en nivå där det blir svårt för älgen att få i sig så stora mängder den behöver.

– När fler djur betar bärriset minskar höjden på riset. Det gör det svårare för stora älgar att få i sig tuggor som är stora nog för att det ska vara effektiv föda för denna stora växtätare, säger Robert Spitzer, forskare vid SLU i ett utskick.

Detta menar forskarna tvingar älgen att i högre utsträckning beta i trädskiktet.

Utskicket avslutas med, ”Att säkerställa en hälsosam skogsmiljö med stora mängder bärris och att samtidigt förvalta antalet mindre hjortvilt kan därför spela en viktig roll för att minska skogsskador orsakade av älg”.