Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om uppehåll i jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 inom älgförvaltningsområden som inrättats av myndigheten. Uppehållet är 14 dagar mellan den 27 september och 10 oktober.
Enligt Sara Lindqvist som är klövviltshandläggare på Länsstyrelsen har beslutet skett genom samråd i Viltförvaltningsdelegationen. En övervägande del av ledamöterna som representerar olika intressen är för ett brunstuppehåll. Det gäller exempelvis de som representerar intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt, jägarintresset och naturvårdsintresset.

– Men det finns andra som anser att det inte bör vara ett brunstuppehåll, exempelvis skogsnäringen, ägare och brukare av jordbruksmark och rennäringen, säger Sara Lindqvist.

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning och utifrån det har vi i fattat beslut om brunstuppehåll. Vi bedömer att ett uppehåll i jakttiden inte försvårar möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg.

– Vi har även tagit hänsyn till djuretiska skäl säger Sara Lindqvist, klövviltshandläggare på Länsstyrelsen.