Regeringen har nyligen beslutat om lagrådsremiss som rör området utfodring av vilt. Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i jaktlagen som ger länsstyrelserna möjlighet att i enskilda fall besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.

Vilt orsakar årligen omfattande skador på jord- och skogsbruket. Vilt är också i stor omfattning inblandat i trafikolyckor. Frivillig samverkan inom viltförvaltningen är sannolikt det bästa sättet att komma till rätta med problematiken. Av olika skäl är sådan samverkan inte alltid möjlig. Det behövs därför ytterligare verktyg för att hantera problemen, och där kan möjligheten att begränsa utfodring av vilt bidra.

Föreslås att träda i kraft senare i år

Länsstyrelserna föreslås ges denna möjlighet i de fall det behövs för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller då det finns risk att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

– Behovet av att minska de skador och olyckor som orsakas av vilt är stort och det här förslaget ger en sådan möjlighet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Utfodring av vilt

Utfodring medför att viltet koncentreras till utfodringsplatserna, vilket i sin tur påverkar skog och åkermark såväl i närheten av dessa platser som i de områden som viltet passerar på sin väg dit. Utfodring ökar också överlevnaden och reproduktionen hos viltet, och en omfattande utfodring kan försvåra regleringen av viltstammarna.

Ett förslag till reglering av utfodring av vilt lades fram för riksdagen i propositionen Vildsvin och viltskador (prop. 2015/16:199). Riksdagen beslutade den 26 oktober 2016 att avslå förslaget då den ansåg att förslaget var för långtgående. Samtidigt tillkännagav riksdagen att regeringen borde återkomma med nya lagförslag i frågan (bet. 2016/17:MJU4, rskr. 2016/17:26). Förslagen i denna lagrådsremiss har tagits fram med utgångspunkt i synpunkterna i tillkännagivandet.