I ett pressmeddelande från Länsstyrelserna i Stockholms län och Södermanlands län har dessa gemensamt fattat ett beslut om skyddsjakt efter en varg inom Sjundareviret, som sträcker sig över båda länen. Beslutet har fattats mot bakgrund av att fem fårangrepp har skett inom området de senaste veckorna som har genererat omfattande skador.

Skyddsjakten är tillåten från och med den 1 oktober till och med den 1 november 2021.
I augusti skedde vargangrepp på två närliggande gårdar i närheten av Nykvarn i Stockholms län, inom Sjundareviret. Sammanlagt 18 får dödades i angreppen. I september har tre angrepp skett inom reviret i Södermanlands län, samtliga på gårdar mellan Gnesta och Mariefred, där sammanlagt 101 får har dödats, skadats, tvingats avlivas eller är saknade. Samtliga hagar där angreppen har skett angränsar mot vatten, varifrån vargen eller vargarna sannolikt har tagit sig in.

Inom Sjundareviret finns många fårgårdar. Då risken är stor för återkommande fårangrepp och skada på fårbesättningen bedömer länsstyrelserna i Stockholms län och Södermanlands län att det i aktuellt fall inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att undvika ytterligare angrepp.

– Då vi den senaste tiden har sett en stor skadebild efter angreppen inom Sjundareviret och gjort en helhetsbedömning av olika åtgärder så anser vi att det finns tillräckliga skäl till beslut om skyddsjakt, säger Sara Sundin, chef för enheten för natur- och viltärenden på Länsstyrelsen i Stockholms län.

– Vi har tillsammans med våra kollegor i Stockholm även rådgjort med Viltskadecenter (nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle) och slutligen bedömt att skyddsjakt är den mest lämpliga lösningen i det aktuella fallet, säger Tim Lux, chef för enheten för landsbygdsutveckling och vilt på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Länsstyrelserna har fattat ett gemensamt beslut om skyddsjakt, som omfattar en varg, inom ett avgränsat område som sträcker sig över länsgränsen. Länsstyrelsen utser en jaktledare som i sin tur utser ett jaktlag.

Skyddsjakten är tillåten från och med den 1 oktober till och med den 1 november 2021, dock som längst till dess att en varg fällts eller att annat beslutas. Beslutet är fattat med stöd i jaktförordningen.