Naturvårdsverket har idag presenterat inventeringen av lodjur och resultatet visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. Populationen ligger med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

– I Sverige registrerades 246,5 familjegrupper under den senaste inventeringsperioden. Det är en uppgång från förra året då 213 familjegrupper dokumenterades. Det är dock viktigt att även se över trenden några år tillbaka för att få en bättre bild, säger Jens Andersson, tf. chef för Viltanalysenheten.

Årets inventeringssäsong är den åttonde säsongen med gemensam skandinavisk inventeringsmetodik och resultaten är därmed jämförbara fr.o.m. 2013/2014.
Att jämföra inventeringsresultat mellan påföljande år bör enligt Naturvårdsverket göras med försiktighet då skillnader mellan år kan bero på andra faktorer än faktiska förändringar i populationen. Det är därför viktigt att titta på trenden några år tillbaka. Det vi kan se nu är att efter några år med minskande stam så visar de sista två åren åter på en ökning.

– Naturvårdsverket har tidigare delegerat rätten att besluta om licensjakt till samtliga länsstyrelser, utom Gotlands län. Efter sommaren kommer vi att ta beslut kring överlämnande av rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen inför 2023, säger Carl-Johan Lindström chef för Viltförvaltningsenheten.

Förändringen av antalet familjegrupper regionalt beror sannolikt på en kombination av flera faktorer. Andelen lodjurshonor som får fram ungar kan variera en del mellan åren, så kallad mellanårsvariation, vilket påverkar inventeringsresultatet.

Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få fram ungar, medan det under andra år är en mindre andel som lyckas med detta. Varför det förhåller sig så vet man inte med säkerhet idag, men variationen i näringstillgång, klimat och åldersstrukturen bland honorna kan vara möjliga förklaringar.

En annan osäkerhetsfaktor är om alla familjegrupper är återfunna under inventeringen, till exempel på grund av varierande snö- och spårförhållanden.