Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) fick under juli 2019 i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram ett förslag till hur användningen av bly i ammunition och fiskeutrustning kan fasas ut. Nu är förslaget klart.

Myndigheten har konstaterat att EU-omfattande restriktioner är motiverat ur hälso- och miljöaspekter. ECHA’s förslag gällande ammunition ser ut som följer.

Bly som säljs och används inom jakt, sportskytte och annat skytte utomhus:

Förbud mot försäljning och användning av blyhagel (med en övergångsperiod på fem år). Eftersom nuvarande olympiska regler specificerar användningen av blyammunition i vissa discipliner överväger ECHA ett för medlemsstaterna valbart undantag för detta vid sportskytte som sker under strikt kontrollerade former, det vill säga när risken att bly frigörs i naturen är minimerad.

Förbud mot användning av bly i kulor och andra projektiler (övergångsperiod på 18 månader för centralantända kalibrar motsvarande 5.6mm och över, fem år för centralantända kalibrar motsvarande under 5,6mm och kantantända kalibrar i allmänhet). Undantag för fortsatt användning där risken att bly frigörs i naturen, det vill säga på skjutbanor utrustade med kulfång.

Nästa steg blir att ECHA’s vetenskapliga kommittéer för riskbedömning och socio-ekonomisk analys ska granska förslaget, deras bedömning beräknas vara klar under mitten 2022. Därefter ska EU-kommissionen tillsammans med de 27 medlemsstaterna besluta om restriktionerna baserat på förslaget och kommittéernas bedömningar.

Förslaget kommer bara kort efter att ECHA’s förslag till förbud mot användning av blyhagel i anslutning till våtmarker antagits av EU-kommissionen inom ramen för REACH-förordningen den 25 januari. Detta förbud träder i kraft inom samtliga EU-länder från och med den 15 februari 2023.

Läs mer på FACE’s hemsida