Genom en massiv kritik från både jägarkåren och en rad medlemsstater, däribland Sverige, har EU-kommissionen nu valt att ta bort de negativa skrivningarna om jakt och fiske för strikt skyddade områden.

Efter den massiva kritiken väljer nu kommissionen att istället fokusera på hur mänsklig aktivitet i strikt skyddade områden bör avgöras utifrån varje områdes särskilda bevarandebehov. Jakt omnämns inte längre i förslaget, och kommissionen medger att förvaltning av exempelvis klövvilt och invasiva arter ska kunna förekomma.

Kommissionens utkast kommer samtidigt som Europaparlamentet den 8 juni röstade igenom ett betänkande om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030.

Parlamentet understryker att jakten kan vara en sådan mänsklig verksamhet som är förenlig med skyddsmålen eller rentav bidrar positivt till den biologiska mångfalden bör vara tillåten i strikt skyddade områden. Parlamentets slutsatser stödjer därför synen att jakt och fiske inte på förhand ska anses oförenliga med strikt skyddade områden.

Den 21 juni ska medlemsstaterna och kommissionen försöka komma överens om den slutliga texten om strikt skyddade områden vid ett möte med EU:s expertgrupp för fågel- och art- och habitatdirektiven (NADEG).

Källa: Svensk Jakt