Älgjakten i Dalarna är nu avslutad och Länsstyrelsen kan konstatera att strax över 5 000 älgar fällts i länet, att jämföra med det planerade jaktuttaget på 6 631 älgar. Under den gångna jakten var det bara ett av länets fjorton älgförvaltningsområden som klarade att nå sin målsättning för avskjutningen.

I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Dalarna säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen, att det ser ut som om länets älgförvaltningsområden kan ha överskattat storleken på sina respektive älgstammar och satt avskjutningsmålen för högt.

Den årliga observationsinventeringen som genomförs under jakten visar också på en fortsatt minskning av älgstammen, där återväxten i form av antal kalvar vid jaktstart minskar på de flesta håll i länet, oberoende av hur mycket rovdjur det finns just där. Trots tecken på dålig återväxt i älgstammen verkar många jaktlag ändå valt att skjuta en större del av de tilldelade vuxna djuren.
– Bristen på anpassning av avskjutningen efter rådande förhållanden riskerar att leda till en drastisk sänkning av älgstammen. I områden där älgstammen redan är låg och där rovdjuren tar sin andel av den årliga återväxten är risken stor att det inte går att bedriva jakt alls och sådana områden har vi tyvärr redan idag, fortsätter Jonas Nordström.

Trots en minskande älgstam sker ingen generell minskning i skogsskador på tall. För hela länet ligger skadenivån på tall på 10 procent i treårsmedelvärde, där älgförvaltningsområdenas målsättning är 2 till 5 procent i årliga skador.
– Det blir allt tydligare att en omfattande sänkning av älgstammen inte med självklarhet leder till minskade skogsskador i motsvarande omfattning. I stället måste skogliga åtgärder för att öka mängden älgfoder utföras i större utsträckning än idag om älgförvaltningsområdena vill minska betesskadorna i de områden där älgstammen inte kan sänkas mer, säger Jonas Nordström.

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Skogsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet har nu inlett ett samarbete där man för gemensam dialog med utvalda älgförvaltningsområden för att minska risken för att fler lokala älgstammar blir så små att det inte längre går att bedriva någon jakt.