I ett pressmeddelande från finska Jord- och skogsbruksministeriet meddelas att Finlands Viltcentrals befogenhet att bevilja dispens för jakt på varg utanför renskötselområdet begränsas. Från och med den 1 februari 2023 får dispens beviljas för fällande av högst 28 individer. I antalet ingår också alla andra avlidna vargar som kommer till myndigheternas kännedom, såsom individer som avlivats av polisen och individer som dött i trafiken.

Förordningen gäller utanför renskötselområdet där vargen orsakar skador i huvudsak på får och hundar. Vargar som regelbundet rör sig i närheten av bebyggelse väcker dessutom oro hos boende i det berörda området. I vissa fall har Finlands viltcentral förutom polisen beviljat dispens i sådana situationer.

Enligt Naturresursinstitutets bedömning fanns det 290 vargar i Finland i mars 2022 och i november samma år med 90 procents sannolikhet 367–482 vargar. Vargstammen i Finland har vuxit med i genomsnitt 16 procent per år sedan 2017 och enligt Naturresursinstitutets kan vargstammen fortsätta att växa, även om det beviljas dispens för att fälla högst 28 individer.