Majoriteten klubbade igenom förslagen i delbetänkandet om lagändringar som kommer som en konsekvens av Girjasdomen medan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade nej.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig över Renmarkskommitténs delbetänkande om jakten och fisket. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna säger i ett pressmeddelande till SVT -Vi hade velat ha ett betänkande som bara berör lagändringar inom Girjas område, istället klubbade majoriteten i kommittén igenom delbetänkandet.

Renmarkskommittén är en parlamentariskt sammansatt kommitté som tillsattes sommaren 2021 av regeringen bland annat mot bakgrund av Girjasdomen, där Högsta domstolen fastställde att Girjas sameby och inte staten, har rätten att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns område på av staten ägd mark. Kommittén har som uppdrag att lämna förslag till en ny renskötsellag. För närvarande föreslår delbetänkandet att Länsstyrelserna fortsatt ska ha hand om småviltsjakten och fisket på statens mark om inte samebyn kan visa bättre rätt än staten genom domstolsbeslut.

I delbetänkandet står att samebyar ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska få upplåta småviltsjakt och fiske och inte staten, på statens mark. Samtidigt vill kommittén att renskötseln endast ska tåla ringa olägenhet istället för som idag, kraftig störning och vad det betyder i praktiken kan vi ännu bara gissa. Är ringa olägenhet en fjällvandrare? Kommer besöksnäringsföretag med verksamheter i fjällen och våra fjällstationer kunna vara säkra på att de kan fortsätta sina verksamheter eller kan dessa störa renskötseln på nivån för ringa olägenhet?

Krister Pounu (KD) säger i en debattartikel i Svensk Jakt att man i Girjas med flera samebyar avlyser oproportionerligt stora markytor för renskötsel idag, älgjakt med mera. Vidare fortsätter han i artikeln att man slumpmässigt anser att exploatering genom byggrätt på statlig och privat mark ger konsekvenser för renskötseln.

I en intervju i Dagens Nyheter säger Emma Kiviniemi -Vi fråntas våra rättigheter till kultur och traditioner och tillgång till marker vi använt i generationer. Vi tornedalingar, kväner, lantalaiset, har aldrig velat ha ensamrätt till fjällen. Vi tycker att staten ska ta ansvar så vi tillsammans får möjlighet att samsas kring det här.