Inför årets björnjakt tilldelas 75 björnar i Västernorrlands län. Det är ökning med 35 björnar jämfört med tidigare års tilldelningsnivåer. Anledningen till den höga tilldelningen är att den senaste björninventeringen tyder på att länets björnstam ökat kraftigt de senaste åren och nu ligger runt 440-450 björnar.

Den senaste björnspillningsinventeringen som genomfördes hösten 2020 visade att björnstammen har ökat med omkring 25 procent och ligger nu inom intervallet 440-450 björnar. Det är trots flera år av högre tilldelningar. De senaste fyra åren har Länsstyrelsen Västernorrland nära fördubblat tilldelningen inför björnjakten jämfört med tidigare år. Detta var mot bakgrund av att spillningsinventeringen som genomfördes 2015 visade att länet hade en björnstam i storleksordningen 350-360 djur. Men eftersom björnstammen trots detta ökat ytterligare har Länsstyrelsen Västernorrland beslutat att inför årets björnjakt öka tilldelningen rejält.

Länsstyrelsen ambition är att sänka nuvarande björnstam succesivt mot de mål om 175-242 björnar som länets Viltförvaltningsdelegation beslutat. Även om skadenivån stadigt legat på en låg nivå trots fler björnar än förvaltningsmålet måste vi även väga in människors oro för björnarnas närvaro, säger Lars Wiklund, viltvårdare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Främsta anledningarna till populationsökningen är att andelen könsmogna honor har vuxit i stammen och börjar nu närma sig 60 procent. Det har medför att tillväxttakten i länets björnstam är hög. En annan sannolik förklaring till ökningen är att Västernorrlands län gränsar till tre andra län som har täta björnstammar och på så sätt får länet ett inflöde av björnar från grannlänen.

En ny björnspillningsinventering är planerad att genomföras 2025, vilket kommer ge svar på hur förvaltningen lyckats med att sänka björnstammen till de satta förvaltningsmålen.

Jakten pågår under tiden 21 augusti-15 oktober, dock längst till de tilldelade björnarna är fällda.
Hela länet utgör ett jaktområde då länsstyrelsen valt att inte dela in jakten i zoner i år.
Länsstyrelsen har beslutat att tillåta jakt med åtel. Särskilda bestämmelser gäller för åteljakten. Observera att anmälan om åtel ska ske på särskild blankett och vara inlämnad till länsstyrelsen senast den 30 juni 2021.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland