Älgbetesinventering (Äbin) är en central del av beslutsunderlaget inför älgjakten. Efter att ha blivit ifrågasatt av jägarhåll har SLU genomfört en utvärdering av Äbin och föreslår nu åtgärder för förbättring.

Äbin syftar till att genom stickprovsundersökningar inventera betesskador av älg och andra hjortdjur i skogen. Skogsstyrelsen, som har gett SLU i uppdrag att utvärdera metoden, konstaterar att Äbin är statistiskt korrekt men att spridningen av resultaten kan vara betydande inom ett och samma älgförvaltningsområde.

− Det här kan delvis förklara varför vi ibland kan se stora årsvariationer. Resultaten från inventeringen presenteras idag med treårsmedelvärden för att minska den effekten och i rapporterna framgår också felmarginalen, men vi behöver bli ännu bättre på att förklara detta, säger Ebba Henning Planck, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

SLU har föreslagit flera förbättringar, såsom att inventerarna regelbundet besöker samma inventeringsrutor, att rutorna fördelas jämnare geografiskt, eller att fokus läggs på områden med mest ungskog. För närvarande väljs inventeringsrutorna slumpmässigt.

En annan åtgärd som diskuteras är att öka storleken på stickprovet, men enligt Skogsstyrelsen skulle detta kräva en betydande ökning av antalet stickprov för att minska medelfelet, vilket skulle bli kostsamt.

Skogsstyrelsen planerar nu att granska SLU:s förslag och undersöka hur Äbin kan förbättras inför kommande jaktsäsonger, med sikte på 2025 års jakt.

 

Källa: skogsaktuellt.se