Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen att områdesfinansiering införs för alla registrerade älgjaktsområden. Förslaget lägger också grunden för framtida flerartsförvaltning.

Följande är ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket föreslår till regeringen att älgförvaltningen ska finansieras genom en områdesavgift för licens- och älgskötselområden. Nuvarande modell med fällavgift föreslås dock kvarstå för älg på oregistrerade områden. Naturvårdsverket föreslår också att betalningsansvaret, vid en övergång till områdesfinansiering, övergår från den som jagar till den fastighetsägare som har en eller fler fastigheter registrerade inom ett älgjaktområde. Kostnaden skulle då kunna regleras i avtal mellan markägare och jägare. Dagens avgift på 2 300 kronor för registrering av älgjaktområden föreslås också att höjas till 5 000 kronor.

– Vi föreslår dessa förändringar på grund av att älgpopulationerna och därmed avskjutningen minskar i delar av ​landet vilket gör att länsstyrelserna inte får full täckning för sitt arbete med älgförvaltningen. Hela vårt förslag lägger dessutom grunden för framtida flerartsförvaltning i de län där det finns ett sådant behov, säger Carl-Johan Lindström, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. ​

Regeringens målsättning är att finansieringen av älgförvaltningen fortsatt ska vara självfinansierad vilket är utgångspunkter för den föreslagna modellen med områdesavgift. Modellen innehåller ett grundbelopp, ett maxbelopp och en brytpunkt för maxbeloppet. Genom detta ges länsstyrelserna möjlighet att styra områdenas storlek så att de blir lämpliga förvaltningsenheter. Modellen ger även jägarna möjligheter att organisera sig på ett för dem önskvärt sätt. Eftersom modellen är flexibel kan länsstyrelser som inte ser större behov av ändringar välja parametrar som innebär en avgift som liknar dagens system.  

– Vi tror att den här modellen kommer att kunna bidra till en förbättrad uppfyllelse av de mål som finns inom älgförvaltningen och dessutom kan det regionala och lokala inflytandet öka. Modellen medför även en rättvisare fördelning av kostnader för berörda, säger Carl-Johan Lindström.

För att ta del av förslaget i sin helhet, klicka in här