Lodjursbeståndet i Sverige uppgår till närmare 1 300 individer enligt årets inventering, vilket visar på en fortsatt stabil och gynnsam population. Naturvårdsverket ger nu länsstyrelserna, med undantag för Gotlands län, mandat att besluta om licensjakt, då samtliga rovdjursförvaltningsområden överstiger sina miniminivåer.

 

Under den senaste vinterns inventering registrerades 218 familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket innebär honor med årsungar. Detta är en minskning från föregående års resultat på 242,5 familjegrupper. Beräkningar visar att det totala antalet lodjur ligger på ett medianvärde av 1276 individer, med ett intervall mellan 1076 och 1477.

– Vi bedömer att lodjursstammen i landet är fortsatt stabil och livskraftig, även om det registrerats några färre familjegrupper i år i inventeringen jämfört med föregående år. Antal individer i de tre rovdjursförvaltningsområdena överstiger som tidigare de respektive fastställda miniminivåerna och det nationella referensvärdet som är 870 individer, säger Mona HansErs, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

 

Länsstyrelserna får fatta beslut om licensjakt

Naturvårdsverket kan delegera beslutsrätten om licensjakt till länsstyrelserna i de rovdjursförvaltningsområden som överskrider sina fastställda miniminivåer. Med alla tre områden – norra, mellersta och södra – över sina miniminivåer, ges nu länsstyrelserna möjlighet att själva fatta beslut om licensjakt.

Sveriges referensvärde för lodjur är 870 individer, vilket representerar det lägsta antalet som krävs för att arten ska ha gynnsam bevarandestatus. Lodjurspopulationen har länge legat över detta värde, och Naturvårdsverket bedömer den som stabil. Referensvärdet är uppdelat i regionala miniminivåer, som anger det lägsta antalet individer som ska finnas på regional nivå.

 

Delegering av licensjaktbeslut

Delegering av beslutsrätten innebär att länsstyrelserna kan besluta om licensjakt baserat på sina miniminivåer. Länsstyrelserna undersöker nu vidare förutsättningarna för licensjakt i sina respektive län. Naturvårdsverket ansvarar för uppföljningen och får rapporter från länsstyrelserna om licensjakten.

 

Rovdjursförvaltningsområden i Sverige

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden:

  • Norra: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län
  • Mellersta: Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala och Örebro län
  • Södra: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län

 

Samtliga områden har rapporterat att deras lodjurspopulationer ligger över miniminivåerna, vilket möjliggör beslut om licensjakt på regional nivå.