Ett samarbetsprojekt är under uppstart i Halland, där Hushållningssällskapet Halland, Ahla Mossens Vilthägn, Jägareförbundet Halland och Länsstyrelsen i Hallands län går samman för att utveckla Sveriges första vildsvinsapp. Syftet är att öka avskjutningen av vildsvin och förbättra hanteringen av vildsvinskött för att minska skador på grödor och främja en mer hållbar jaktkultur.

En app kommer att utvecklas inom projektet för att fungera som ett värdefullt verktyg för jägare, vilthanteringsanläggningar och andra som är intresserade av vildsvin. Den kommer att erbjuda en central plats för att samla och dela kunskap om vildsvin.

Håkan Cajander, projektledare vid Hushållningssällskapet Halland, påpekar vikten av samordning av information kring vildsvin, då befintlig information idag är utspridd på flera olika platser. Appen kommer att fylla ett tomrum kring hanteringen av vildsvinskött och underlätta för vilthanteringsanläggningar.

Utöver appen kommer projektet också att utforska metoder för dokumentation av vildsvinshantering med hjälp av drönare. Detta kan hjälpa till att dokumentera viltskador, vilket är av stor betydelse för lantbrukare som behöver erhålla ersättning för skador. Förutom appen ska det också inom projektets tid tas fram underlag för hur uppsamlingsplatser för skjutna vildsvin kan utformas och placeras i Halland. Case som beskriver hur vildsvinskött förflyttas från skog till tallrik ska testas.

Projektet sträcker sig fram till december 2024 och förväntas stärka samarbetet mellan alla involverade parter för att hantera vildsvin på ett mer effektivt sätt i regionen.