I ett dokument från Renmarkskommitténs sekretariat framgår det att samebyarna kan få ensamrätt att upplåta all jakt på vilt ovan lappmarksgränsen på statens mark och att det inte bara gäller småvilt i fjällen utan att även exempelvis älgjakten skulle ingå i samebyarnas ensamrätt till jakt. Utgångspunkten är den ensamrätt Girjas sameby fick av Högsta domstolen, HD, ”att upplåta småviltsjakten är att jämställa med äganderätten, att rätten att bruka mark är att jämställas med äganderätten”. Utifrån det beslutet i Girjasdomen är Renmarkskommitténs sekretariatär inne på att det skulle innebära att allt vilt ska ingå i jakträtten.

Det har fått Älghundsklubbens ordförande Matts-Olof Mattsson att kraftigt reagera och säger till Svensk Jakt att kommitténs ordförande borde avgå.

– Eric M Runesson är ledamot i HD samtidigt som han har i uppdrag att göra en utredning som har påverkan på 50 procent av Sveriges yta. Girjasdomen är fastställd av HD. Det är inte särskilt svårt att tänka sig att man som domare i HD har tagit intryck av Girjasdomen. Som utredare kanske han har svårt att komma fram till andra slutsatser än de som framkom i Girjasmålet. I mina ögon är därför Eric M Runesson direkt olämplig att leda den här utredningen, hur kompetent han än är. Oavsett utfallet är det viktigt att beslutet är oantastligt och inte behäftat med något som inte känns legitimt, säger Matts-Olof Mattsson till Svensk Jakt.

Matts-Olof är även kritisk till att kommitténs sekretariat, till skillnad mot andra stora statliga utredningar, i stort sett bara består av jurister och han anser att det är mer en politisk fråga än en juridisk och han känner en stor oro utifrån de konsekvenser som Renmarkskommitténs utredning pekar emot

– Det handlar om inskränkningar på halva Sveriges yta som inte bara kan komma att drabba jägare. Jag tror att många inte förstår vidden av det här.

– Samebyarna kommer att få rättigheter de inte haft tidigare. Det kan ge samebyar långtgående möjligheter att inte bara stoppa jakt, utan även turism. Det här är så mycket större än älgjakten. Det här är kanske en av de större inrikespolitiska förändringarna som görs i det här landet. Kommitténs förslag innebär också att samebyar kan idka annan näringsverksamhet än bara renskötsel, och då har plötsligt en konkurrensfavör uppstått, som inte går att konkurrera med. Det kan också skapa konflikter. Från ett demokratiskt perspektiv är det här under all kritik, säger Matts-Olof Mattsson.