Älgstammen i de nordligaste länen står inför utmaningar när dess population minskar och hotet om rödlistning ökar. Ett nytt forskningsprojekt vid SLU, i samarbete med länsstyrelserna i norra Sverige, Svenska jägareförbundet och skogsbolagen, syftar till att skapa en djupgående förståelse för älgen och dess hälsotillstånd i regionen.

Det norrländska älgbeståndet har minskat dramatiskt enligt SLU:s senaste uppskattningar, där det i genomsnitt har minskat med en tredjedel i de fyra nordligaste länen sedan införandet av den nya älgförvaltningen 2012.

– Minskningen är främst ett resultat av en medveten sänkning av stammen genom jakt, för att försöka minska skogsskadorna. Älgen är inte hotad, men det går inte att fortsätta att skjuta lika många älgar. Nu är det är dags att sätta fokus både på kvantitet och på kvalitet i älgförvaltningen, säger viltforskare Fredrik Widemo, som leder forskningsprojektet vid SLU.

För att bättre förstå situationen har ett nystartat forskningsprojekt initierats. Projektet kommer att fokusera på referensområden i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, där SLU redan bedriver studier om hur älgen påverkar sin omgivning. Dessa studier har tidigare undersökt älgarnas rörelsemönster och deras beteendeeffekter på skogens tillväxt och biologiska mångfald. Nu kommer forskarna att utöka studierna för att bättre kunna bedöma hälsotillståndet hos de lokala älgbestånden.

– Vi kommer att komplettera den forskning som redan genomförs med studier av älgstammens ålderssammansättning, reproduktion, storlek, vikt, energiresurser och stresshormoner. Samtidigt ska vi genomföra ännu mer detaljerade studier av vad älgarna ätit, säger Fredrik Widemo.

Studierna kommer att genomföras i nära samarbete med aktörer inom älgförvaltningen och lokala jaktlag. De kommer att bidra genom att lämna in prover från fällda älgar till SLU. Denna samlade data, tillsammans med befintlig forskning, kommer att ge en mer heltäckande bild av hälsotillståndet hos de norrländska älgarna.

– Resultaten kommer att ge ny, viktig kunskap för älgförvaltningen. Det behövs då älgen förekommer i lägre tätheter än tidigare och livsmiljöerna förändras på grund av ökande stammar av andra hjortvilt, ett förändrat klimat och ändrad markanvändning, säger Fredrik Widemo.

Projektet är planerat att pågå från 2023 till 2027 och är ett samarbete mellan SLU, länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län, Svenska Jägareförbundet och de större skogsbolagen verksamma i dessa regioner. Det är en satsning som syftar till att bevara och förstå den viktiga roll som älgen spelar i den norrländska naturen.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet