Hur många vargar ska det finnas i Sverige (siffra på ett golv och ett tak)? Kommer ni verka för att dessa siffror ska hållas och stammen ska regleras via jakt för att inte hamna över taket? Hur ska vargförvaltningen hanteras i framtiden och vem ska ansvara för den?

John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna
Vargstammen i Sverige ska ner till 170 individer, i linje med det beslut som nyligen fattades i riksdagen och som vi står bakom. Vi kommer att verka för att målet nås. Myndigheterna ska styras tydligt mot målet och vargen ska förvaltas genom licensjakt.
Vi vill införa en ny myndighet med helhetsansvar för viltförvaltning och jaktfrågor. Den myndigheten ska även ansvara för vargförvaltningen och för att licensjakten styrs mot de mål som beslutats.

Kjell-Arne Ottosson, talesperson i miljöfrågor för Kristdemokraterna
Vi Kristdemokrater har under lång tid verkat för att de av riksdagen fattade besluten om antal vargar ska efterlevas. Vi anser att vargstammen ska samförvaltas mellan Norge och Sverige på en nivå om 210 individer, där Sverige tar ansvar för 170. Vi vill bilda en helt ny viltvårdsmyndighet att ansvara för jakt- och viltfrågor, vilket riksdagen också påtalat i ett flertal tillkännagivanden till regeringen.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Vårt förslag om en nedre gräns på 170 och en övre gräns (taket) förslagsvis på 270 individer, så skulle det mer effektivt kunna fastslås om det finns utrymme för licensjakt eller inte under kommande jaktsäsong. Vi anser att det föreligger starka skäl för att överföra ansvaret för jakt och vilt från Naturvårdsverket till en renodlad myndighet för jakt- och viltfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring med potential att skapa underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer, mark- och djurägare och landsbygdsbor i övrigt.

Jakob Olofsgård, jaktpolitiske talesperson Liberalerna
Sverige ska ha en livskraftig vargstam. Det är inte en politisk fråga att bedöma hur många vargar det behöver finnas för att stammen ska vara livskraftig. Det är en fråga för vetenskapen. Var efter vi lär oss mer kommer bedömningen att ändras.

Daniel Bäckström landsbygdspolitisk talesperson Centerpartiet
Centerpartiet anser att vargstammen ska, som ett första etappmål, begränsas till 170 individer. Det är ett beslut som Sveriges riksdag har angett som lägsta antal och på längre sikt vill vi att stammen ska uppgå till max 150 individer. Vargstammen bör förvaltas genom att minska antalet vargar i de områden där koncentrationen är som störst för att ta hänsyn till människor och djur som påverkas av rovdjursangrepp. Därför har vi presenterat flera förslag för en bättre förvaltning av varg, till exempel förenkla och snabba på processen vid ansökning av skyddsjakt, ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg, att regionala förvaltningsplaner tas fram samt att skapa länsvisa kartor över områden där tamdjurhushållningen är som mest sårbar på grund av varg. Vi vill också se en särskild Viltmyndighet.

Isak From, ledamot i miljö och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Vi står bakom riksdagsbeslutet om ett intervall om 170–270 vargar men att vi fortsatt också säkerställer gynnsam bevarande status. Vi ser samtidigt att inventeringen av vargstammen tydligt visar att vi har nått gynnsam bevarandestatus och behöver därför kraftigt minskas.

Maria Gardfjell, riksdagsledamot Miljöpartiet
Vi vill att vargen och andra vilda arter ska få finnas i långsiktigt livskraftiga stammar. Hur många vargar en långsiktigt livskraftig stam innebär är en vetenskaplig fråga. Därför tycker vi inte att riksdagen ska sätta siffror på hur många vargarna ska vara. Om en långsiktigt livskraftig stam skulle vara för stor för att finnas inom Sverige, så skulle vi kunna dela den med Norge och Finland. Lokalt kan stammen behöva minska i de fall skyddsjakt är motiverat. En ökning måste gå hand i hand med en god samexistens mellan varg och människor och en effektiv skyddsjakt. Vi vill införa möjligheten till särskilt ekonomiskt stöd till hållande av betesdjur i områden med stora rovdjur, för att stärka det förebyggande skyddet. Det finns också en rädsla för rovdjur där mer informationsinsatser kan fylla en viktig funktion.

Elin Segerlind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet.
Tillräckligt antal för att arten ska få eller behålla en gynnsam bevarandestatus. Vi anser att Naturvårdsverket fortsatt ska ha ansvar för att bedöma vilken nivå som behövs för det. Det är inte en nivå som politiker ska bestämma, utan det bör ske vetenskapligt. Det är tydligt att vi idag inte har en vargstam med gynnsam bevarande status.