I Norge kan cirka 30 000 vapen komma att omfattas av ett förbud för användande som jaktvapen. Det är en typ av halvautomatiska salongsgevär där man använder sig av 22lr och som används till småviltsjakt men även i samband för övningsskytte.

Det norska jeger- og fiskarförbundet, NJFF, har varit medvetna om att vissa halvautomatiska jaktvapen skulle omfattas av den nya vapenlagen, där ändringarna var för att säkerställa att halvautomatiska gevär med störst skaderisk varken skulle kunna anskaffas eller innehas för jakt.

I mitten av december 2022 kom en skrivelse från Polisdirektoratets, POD, där det presenterades en omfattande lista över ”vapen med störst potential för skada” och/eller ”militär- eller poliskonstruerade”. Listan som publicerades innehöll, i den version som NJFF har tagit del av, 22 grovkalibriga modeller (tidigare godkända som jaktvapen) och totalt 52 finkalibriga (.22lr) jaktvapenmodeller som POD anser inte uppfyller kraven och är förbjudna att förvärva som jaktvapen.

NJFF arbetar mot förbudet
NJFF har skickat in en skrivelse till Justitiedepartementet där man klargör betydelsen av dessa jaktgevär eftersom de används vid småviltsjakt och övningsskytte. I sin skrivelse vill NJFF upphäva den insamlingslista som spridits av POD. I dagsläget är den listan över vilka gevär som är aktuella, borttagen från polisens hemsida. Däremot har ett ersättningssystem inrättats för de vapen som är förbjudna och därför måste lämnas in. För varje vapen får vapeninnehavaren 4000 norska kronor i ersättning. Tidsfristen för bortskaffande av förbjudna vapen har satts till den 1 juni 2024, men det är i dagsläget oklart exakt vilka vapen som kommer att omfattas.