I strävan efter en hållbar landsbygdsutveckling framstår jaktturism som en viktig komponent. Forskning indikerar att denna verksamhet kan generera sysselsättning och bevara traditioner. Trots detta står företagare inom jaktturism inför unika utmaningar, enligt resultat från ett forskningsprojekt finansierat av Naturvårdsverket.

– Jakt handlar traditionellt om viltförvaltning och rekreation. Den som verkar inom jaktturism ska också förhålla sig till markägare, lokala jaktlag och myndigheters regleringar. Det handlar om att balansera ekonomiska, moraliska och emotionella värden och det är inte helt ovanligt att de olika värdena står i konflikt med varandra, säger Carina Sjöholm, forskare vid Lunds universitet.

I rapporten ”Jaktturism – avvägningar, utmaningar och möjligheter,” författad av forskare i samarbete med Erika Andersson Cederholm, belyses erfarenheter från jaktföretagare i olika delar av Sverige. Studien, baserad på intervjuer, inte bara identifierar de hinder som företagare möter inom jaktturismen utan fungerar även som en källa till inspiration och stöd för de som vill engagera sig inom området.

– I dag bor ganska många jägare i städerna, och de har därmed varken tillgång till jakt eller lokala nätverk. Det betyder att den inhemska marknaden för kommersiell jakt har vuxit de senaste åren, säger Carina Sjöholm.

Slutrapporten summerar vetenskapliga artiklar publicerade inom ramen för forskningsprojektet, och ger en inblick i de komplexa avvägningarna som krävs för att upprätthålla en balanserad och hållbar framtid för jaktturismen.

Ta del av publikationen här

 

Källa: Naturvårdsverket