I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att antalet järvar ökar både i Sverige och i Norge. Antalet upptäckta föryngringar är färre men trots detta är nu populationen åter över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

”Samtidigt som antalet järvindivider ökar så har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar, i landet minskat från 124 till 104 jämfört med förra årets inventering. Totalt hittades 165 järvföryngringar i Skandinavien, varav 104 av dessa återfanns i Sverige respektive 61 i Norge.

Antalet järvindivider 2019 baseras på de kvalitetssäkrade föryngringarna i Skandinavien år 2017–2019 och uppskattas till 1011 vuxna järvar som är ett år eller äldre. Av dessa beräknas cirka 679 finnas i Sverige. I den svenska delen av populationen har antalet ökat med 16 %, och i den norska har det ökat med 7 % jämfört med 2018.

– Faktorer som påverkar antalet järvar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets population beräknats. Det betyder att trots färre hittade föryngringar så har antalet beräknade järvindivider ökat. Populationen ligger nu över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Andreas Zetterberg, enhetschef på Viltanalysenheten.

Årets järvinventering har haft varierande spårförhållanden, framför allt i fjällkedjan och att jämföra inventeringsresultat utifrån antalet kvalitetssäkrade föryngringar från ett år till ett annat bör göras med försiktighet. En bra och allt viktigare hjälp vid sämre spårförhållanden och i de snöfattiga södra delarna av utbredningsområdet är insamlande av DNA och länsstyrelsernas viltkameror.

– Vi har haft ett ökat fokus på inventering med hjälp av DNA och viltkameror vilket har varit till stor hjälp till exempel i skogsområden med järv, säger Andreas Zetterberg.

Gemensamma sätt att räkna

Järvarna inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.”

Kontaktperson

Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket, 010 698 12 09, Andreas.Zetterberg@Naturvardsverket.se

Urban Johansson, vilthandläggare på Viltanalysenheten på Naturvårdsverket, urban.johansson@naturvardsverket.se