I Dagens Juridik den 14 april kunde man läsa att Polisens rättsenhet i Bergslagen får allvarlig JK-kritik för sina långa handläggningstider i ärenden där man fattat beslut om omhändertagande av vapen och återkallelse av vapentillstånd.

Det är Justitiekanslern som granskat hur handläggningen av ärenden som berör omhändertagna vapen och på vilket sätt Polismyndigheten, rättsenhet Bergslagen, prövat om vapentillståndet ska återkallas. Den granskning som JK gjort har i första hand varit inriktat på handläggningstider, Polisens kommunikation, beslutsmotiveringar samt vilken dokumentation som finns i ärendena.

JK skriver i sitt granskningsbeslut att det övergripande intrycket är att enhetens handläggning fungerar väl men att det förekommer ”stora problem med långsam handläggning” och att dessa handläggningstider är under all kritik. Enligt JK har det förekommit ”oacceptabla dröjsmål” i så pass många ärenden att Polisen förtjänar allvarlig kritik. Kritiken riktar sig mot de långa handläggningstiderna mellan det att ett vapen omhändertas och att vapentillståndet återkallas och den avslutande fasen där vapen som blivit omhändertagna värderas och inlöses.