Länsstyrelsen i Jämtland har sedan hösten 2020 arbetat med en policy kring småviltsjakten utifrån att man under förra hösten hade en delvis ny situation med flertalet ansökningar från samebyarna om avlysning av jaktområden. Länsstyrelsen har därför haft dialoger med alla samebyar under vintern med syftet att förbättra situationen för alla parter inför årets småviltsjakt.

Länsstyrelsen har bland annat gjort om några jaktområden och skapat delområden (delar av jaktområden) som kan avlysas för samebyarnas egen älgjakt, samtidigt som småviltsjakt kan bedrivas på delar av jaktområdet. Syftet är att skapa förutsättningar för samexistens så långt det är möjligt.

För att öka öppenheten och tydligheten kring hur Länsstyrelsen hanterar dialogen med samebyarna kring begäran om avlysningar har man tagit fram en policy som anger de övergripande principerna för handläggning av dessa ärenden.
Ambitionen är att minska antalet avlysta områden, att minska avlysningar som sker med kort varsel och att tydliggöra bedömningsgrunder för beslut för alla parter – såväl samebyar som jägare.

En löpande dialog med samebyarna är grunden liksom information om hur planerna för renskötselhösten ser ut. Utifrån en sådan dialog menar Länsstyrelsen att de kan fatta bra beslut och ge tydlig information till småviltsjägarna. Men Länsstyrelsen menar samtidigt att det är en utmaning att balansera de olika intressena på de välbesökta renbetesfjällen i Jämtlands län, men att man från Länsstyrelsens sida har en ambition att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samexistens.

Bitti Jonasson, enhetschef menar att dialogen mellan alla intressen är viktig för att det ska bli så bra det kan för alla. Till exempel så kanske samebyn behöver förlänga sin avlysning med anledning av renskötselåtgärder som försenats på grund av väder och vind, eller så har det gått oväntat bra och vi kan öppna jaktområden tidigare än beräknat, säger hon
En viktig ingrediens är också informationen till småviltsjägarna. Länsstyrelsen kommer att löpande ge information på sin webbplats och på säljsajten natureit.se, där man löser sitt jaktkort.

– Alla jaktområden kommer inte att vara öppna hela tiden, men alla jaktområden kommer heller inte att vara stängda, konstaterar Bitti Jonasson.

En viktig förändring i år är att lottningsjakten i Mittådalens, Handölsdalens och Tåssåsens samebyar är förkortad, vilket innebär att fler jaktområden är tillgängliga från och med den 1 september än tidigare år.