Länsstyrelsen är delaktig projektet Viltstammar i balans 2.0 som Lantbrukarnas Riksförbund leder. Syftet med projektet är att öka kunskapen om viltförvaltning och sambandet mellan betesskador och fodermängd, olika klövviltarters inbördes påverkan samt vilttäthet, skriver Länsstyrelsen Jönköping på sin hemsida

Länsstyrelsen, som är ansvarig myndighet, ser stora vinster med att sprida kunskapen om vilt och skogsbruk samt kopplingen dem emellan. 

Projektet pågår till 2020 och startar i Småland och Blekinge och genomförs i samarbete med Länsstyrelserna, LRF, Södra och Skogsstyrelsen.