På måndag börjar årets licensjakt på björn i Sverige. Jakten pågår från den 21 augusti och får bedrivas som längst till den 15 oktober eller tills tilldelningen är fylld. Totalt får 649 björnar fällas fördelat på sju län. Under licensjakten 2022 var tilldelningen 622 björnar, alltså en ökning med 27 björnar till detta år.

Flest björnar får skjutas i Jämtlands län, närmare bestämt 185 stycken. Men det är en minskning med 35 björnar för länet i jämförelse med förra året.

Så här ser 2023 års tilldelning ut, län för län:

  • Norrbotten – 70
  • Västerbotten – 81
  • Jämtland – 185
  • Västernorrland – 85
  • Gävleborg – 140
  • Dalarna – 85
  • Värmland – 3

Björnen är ett fridlyst djur och jakt är endast tillåten under strikt övervakade omständigheter.

För att balansera björnpopulationen och skydda tamdjur och renar från skador, är det möjligt att genomföra skyddsjakt och viss licensjakt under förutsättningar som måste uppfyllas. Besluten om nästan all björnjakt tas av länsstyrelsen. Om du har för avsikt att jaga björn, är det viktigt att förstå de specifika villkoren utöver de generella reglerna för jakt och vapen som fastställs i jakt- och vapenlagarna. Du måste studera beslutet om jakt som är specifikt för det län eller område där du planerar att jaga, vilket utfärdas av Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Du bör även vara medveten om hur många björnar som fortfarande kan jagas enligt de tilldelade kvoterna i ditt område.

Licensjakt på björn är något som länsstyrelserna i norra och mellersta områden med hög björntäthet har befogenhet att besluta om, en delegation som Naturvårdsverket har gett. Björnjakten pågår normalt från den 21 augusti till den 15 oktober, eller tills det fastställda antalet fällda björnar har nåtts. I vissa områden i Norrbotten kan jakten pågå fram till den 30 september.

Information om årliga beslut angående björnjakt och de specifika villkoren för ditt område finns tillgängliga på länsstyrelsens officiella webbplats. Besluten om licensjakt baseras på den riktning som den regionala förvaltningen har beslutat ska gälla för länet.