De stora rovdjuren är betydelsefulla inslag i den svenska faunan fast de kan ha negativa effekter på möjligheterna till jakt. Ett nytt lodjursrevir sänker nämligen priset på jaktarrenden i södra Sverige och Mälardalen med i genomsnitt 16 procent, enligt en studie SLU och Södertörns högskola.

Studien har publicerats i den välrenommerade tidskriften Forest Policy and Economics och lär vara den första analysen av hur stora rovdjur påverkar värdet av jaktarrenden.

Stora rovdjur kan påverka arrendepriserna genom att avskjutningen av vilt minskar, men även genom ökad skaderisk för jakthundar och genom jägarnas subjektiva värdering av rovdjursförekomst på jaktmarken. Avskjutningen av vilt kan påverkas inte bara av att rovdjur dödar djur som annars skulle ha skjutits av jägare, utan också genom att en minskad viltförekomst gör det mindre intressant för jägare att lägga ner tid på jakt.

Studien baseras på uppgifter om arrendepriser och avskjutning, insamlade via enkäter samt offentlig statistik och gäller förhållandena i 43 kommuner i södra Sverige och Mälardalen under jaktsäsongerna 2010/2011 till 2012/13. Resultatet visar att den samlade avskjutningen av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg minskar med 17 procent i en genomsnittlig kommun när ytterligare ett lodjursrevir etableras i kommunen. Detta leder i sin tur till en minskning av priset på jaktarrenden i kommunen med 16 procent. Den sammantagna effekten på jaktarrendena i en genomsnittlig kommun, när ännu ett lodjursrevir etableras, blir en årlig värdeminskning för markägarna på 1,5 miljoner kronor.

Inte bara lodjur utan även varg förekommer i det studerade området, men förekomsten av varg är så låg att det inte går att dra några slutsatser om hur vargförekomst påverkar arrendepriserna.

Källa: forskning.se