Länsstyrelsen i Jämtland har nu tagit ett beslut kring vad som gäller för småviltsjakt och viss jaktträning med hund på renbetesfjäll inom Jämtlands län från och med hösten 2023. Beslutet gäller tillsvidare men som längst till och med 15 maj 2026.

Lottningen av ripjakten upphör
Under ett antal år har de första veckorna av ripjakten i Jämtland inneburit att områdena i framförallt de södra delarna av länet har fördelats genom lottning. Lottningen har skett efter att intresserade jägare har anmält sig till Länsstyrelsen under våren och under juni månad har själva lottningsförfarandet ägt rum och därefter har jägarna kontaktas i den ordning som lotten tillfallit dem och där de då har kunnat ange både önskemål om tidpunkt och område för jakt.
Från och med 2023 upphör modellen med lottning då bland annat NatureIT anser att datasystemet klarar av det kraftiga trycket som uppstår i samband med att bokningarna öppnar upp inför premiärveckan för ripjakten.

Priset för dagtillstånd är samma i alla samebyar

Som en effekt av borttagningen av lottningen har Länsstyrelsen gjort en översyn av priserna för dagtillstånd. Tidigare har dagtillstånd haft olika pris beroende på om det varit lottning i samebyn eller inte. Priset har varit högre i samebyarna med lottning på grund av Länsstyrelsens ökade administrationskostnader för hanteringen av lottningen. Priset på dagtillstånd från i år är 450 kronor på alla områden, vilket blir lika för samtliga samebyar inom Jämtlands län.

Upplåtelse med begränsningar

Beslutet har förenats med villkor för att upplåtelsen inte ska innebära en avsevärd olägenhet eller olägenhet av betydelse för rennäringen eller ett besvärande intrång i samebymedlemmars egen rätt till jakt enligt gällande lagstiftning.

Avlysning av jaktområden kan ske efter ansökan från sameby. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen och kan leda till att områden avlyses och därmed stängs för jakt och jaktträning med hund under vissa perioder. Länsstyrelsen har också möjlighet att avlysa enbart löshundsjakt i de fall sådant behov finns.

Jaktträning för fågelhundar – vad gäller

Ingen jaktträning är möjlig före den 25 augusti utan den jaktträning som kan komma att vara aktuell måste ske inom hundklubbarnas organiserade verksamhet som har särskilt tillstånd för att bedriva jaktträning och jaktprov för stående fågelhundar. Däremot är det fullt möjligt att under jakttid träna sin hund men det innebär att man köper ett vanligt jakttillstånd för 450 kr under den period som ripjakten pågår.

Från och med 1 mars till och med 20 april får jaktträning ske enligt jaktförordningen i samtliga öppna jaktområden. Det finns då möjlighet att lösa specifikt träningstillstånd för hund. Tillståndet medger rätt till jaktträning med hund inom valt jaktområde men där endast två hundar per tillståndsinnehavare får vara lös samtidigt. Tillståndet ger inte rätt till jaktträning i områden som avlysts tidigare under jaktsäsongen på grund av högt eller maximalt jakttryck. Bokning av jaktträning med hund är också möjlig genom kommun- och länsårstillstånd. Träningskortet kostar under denna period 100 kr.

Vid jaktträning med hund är man dessutom skyldig att ha löst statligt jaktkort.