På initiativ av Regeringen har förhandlingar påbörjats mellan privata markägare och samebyn Ruvhten Sijte gällande tillfälliga arrendeavtal.

Sedan de statligt finansierade avtalen som Samebyn Ruvhten Sijtemed haft med privata markägare för åretruntmarksbete i västra Härjedalen upphörde 2014, har de privata markägarna inte fått betalt. Avtalen var finansierade av staten och Samefonden. De privata markägarna har sagt upp avtalen.

Samebyn har akut brist på betesmark och det råder oenighet mellan parterna. Markägarna har stämt samebyn och begärt att samebyn är betalningsskyldig för obetalda arrendeavgifter och att det ska fastslås att avtalen är uppsagda. Samebyn menar att staten är betalningsskyldig och motsätter sig detta och har på sitt håll stämt staten och begärt skadestånd. Regeringen tillsätter en medlare med uppdrag att temporärt göra ett försök att lösa konflikten i Härjedalen under pågående domstolsprocesser.

Medlaren ska försöka medla fram av staten finansierade, tillfälliga arrendeavtal fram till att processerna har avslutats. I väntan på lagakraftvunna avgöranden ska dessa gälla tillfälligt.

Källa: Regeringskansliet, Näringsdepartementet i ett pressmeddelande