Miljö- och jordbruksutskottet anser att en översyn av jaktlagen bör göras utifrån krav som framställts från SD, M, C och KD. Sedan den tidigare jaktlagsutredningen lades ned har skadorna för jord- och skogsbruket samt olyckorna i trafiken med allvarliga konsekvenser ökat, vilket gör att man anser att det är angeläget att bryta den utvecklingen. Utskottet vill därför att en statlig utredning bör tillsättas som ska få i uppdrag att se över den svenska jaktlagstiftningen i syfte att lägga fram en ny jaktlag med ett enkelt regelverk, en tydlig systematik och med bestämmelser anpassade till de förhållande som råder idag.

I sin uppmaning till regeringen skrivet utskottet att jaktlagen bygger på ett delat ansvar för viltvården mellan markägaren och jakträttsinnehavaren och där lokal och regional viltförvaltning är en utgångspunkt i dag. Men utskottet menar även att löshundsjakten är ett svenskt kulturarv som ska värnas. Utskottet vill att dessa principer ska beaktas i den kommande jaktlagsutredningen. Syftet med lagstiftningen ska vara att åstadkomma en hållbar jakt och viltvård med en bred folklig förankring och acceptans, inte minst utanför storstadsområdena.

Utskottet vill att Svenska Jägareförbundet ska återfå ansvaret för jakt- och viltvårdsuppdraget, det som kallas det allmänna uppdraget. Uppdraget till Jägareförbundet ska ske i dialog med berörda intressenter samt med EU-kommissionen. Utskottet vill framhålla att Svenska Jägareförbundets arbete enligt det allmänna uppdraget har fungerat väl och har utförts på ett både effektivt och ansvarsfullt sätt. Man anser att förbundet har en ovärderlig kompetens och en hög trovärdighet och att det allmänna uppdraget är ett bra exempel på ett gott samarbete mellan det civila samhället och myndigheterna.

Den tredje uppmaningen från Miljö- och jordbruksutskottet är kring de svårigheter som gäller idag för jägare med funktionsnedsättning. Utskottet anser att det nuvarande regelverket gör det komplicerat för jägare som på grund av en funktionsnedsättning använder motordrivet fordon vid jakt. Att använda motordrivet fordon vid jakt kräver i de flesta fall dispenser från terrängkörningslagen och jaktförordningen.

Utifrån de bestämmelser som gäller idag så måste personer med funktionsnedsättning söka en ny dispens för jakt utanför det begränsade området som man fått dispens på. Många aktiva jägare med funktionsnedsättning har därför ett stort antal dispenser som måste medföras till varje jakt. Dispenshanteringen är dessutom onödigt tidskrävande och kostsam, och handläggningstiderna vid dispensärenden kan vara långa. Utskottet anser istället att en beviljad dispens ska gälla för jakt med motordrivet fordon i hela Sverige och i minst fem år.