Svensk Jakt kunde i torsdags berätta att Åse Schoultz som är åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, REMA, och som vid ett antal tillfälle varit den åklagare som drivit frågor kring olaga jakt, numera sitter i styrelsen för Djurskyddet Jämtland. Schoultz var den åklagare som bland annat drev målet kring de män som enligt henne dödat en varg på Valåssjön i Hälsingland. Männen häktades 2017 och satt i häkte i 31 dagar, däremot dröjde det nästan tre år innan de friades från misstankarna.
Åse Schoultz har även uttalat sig tidigare att Jägareförbundet talar med kluven tunga utifrån att Jägareförbundet ska känna till att det förekommer tjuvjakt på varg och att det förekommer en utbredd tystnadskultur bland jägarna kring detta.

Djurskyddet i Sverige är en rikstäckande organisation och har ett flertal punkter i sitt principprogram som handlar om begränsningar kring jakt. Bland annat motsätter de sig löshundsjakt och är emot licensjakt både på lo och varg. Själv säger Schoultz att hon inte visste att det fanns i organisationens programförklaring trots att hon av Djurskyddet i Jämtland beskrivs som ”En orädd åklagare med flera uppmärksammade jaktbrottsmål bakom sig”.

Själv ser hon inte att hennes engagemang i Djurskyddet riskeras ses som något kontroversiellt trots att Riksåklagaren i de etiska riktlinjer för anställda i åklagarväsendet bland annat skrivit ”…att åklagarväsendets anställda genom sitt agerande inte ger utrymme för tvivel om att myndighetens verksamhet präglas av objektivitet och saklighet. Det får aldrig uppstå misstanke om att en anställd i åklagarväsendet är påverkad av någon part eller annan aktör och inte heller av opinionen.”

Till Svensk jakt säger Åse Schoultz
-Skulle det komma upp frågor som rör jakt så finns det något som heter delikatessjäv.

Grannlagenhets- eller delikatessjäv innebär att den är utformad som en generalklausul med syfte att fånga upp de situationer som inte täcks av övriga jävsgrunder. Här sägs att den som handlägger ett ärende blir jävig om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. Exempel på omständigheter som kan falla under denna punkt är nära vänskap, eller fiendskap, engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.
Åsa Schoultz säger själv att hon varit medlem i Djurskyddet i många år.